Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – podstawowe informacje

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system stworzony w celu gromadzenia oszczędności długoterminowych przez pracowników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. Sama ustawa regulująca działanie PPK obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, ale program wchodzi w życie stopniowo według poniższego harmonogramu:

 • od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
 • od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,
 • od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają.

Uczestnicy programu

Zatrudnione osoby w wieku od 18 do 54 lat są zapisywane do PPK automatycznie, natomiast osoby od 55. do 70. roku życia dołączają do programu na podstawie samodzielnie złożonego wniosku o przystąpienie. Każdy pracownik, niezależnie od wieku, może zrezygnować z udziału w programie PPK. W tym celu należy złożyć pracodawcy deklarację rezygnacji.

Pracownicze Plany Kapitałowe nie dotyczą osób powyżej 70 roku życia, studentów do 26. roku życia zatrudnionych na umowie zleceniu, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz firm, które prowadzą pracowniczy program emerytalny (PPE) pod warunkiem, że naliczają one i odprowadzają składki podstawowe (w rozumieniu ustawy o PPE) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, a do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danej firmie.

Sposób dokonywania wpłat

Konto PPK zasila się z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy oraz ze środków publicznych czerpanych z Funduszu Pracy. Pracownik i pracodawca przekazują do Pracowniczych Planów Kapitałowych obowiązkowe wpłaty podstawowe, których wysokość nalicza się procentowo od wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo, zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zadeklarować przekazywanie dobrowolnych wpłat dodatkowych.

Pracownik wnosi wpłaty podstawowe w wysokości 2% wynagrodzenia i może zadeklarować wpłaty dodatkowe do 2% wynagrodzenia (łącznie do 4% wynagrodzenia). Opłata podstawowa może zostać obniżona nawet do 0,5% wysokości wynagrodzenia, jeśli osiągane wynagrodzenie nie przekracza w danym miesiącu 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wysokość wpłat dobrowolnych pracownik może zmienić w dowolnym momencie.

Pracodawca wpłaca równowartość 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może też zadeklarować zasilanie konta uczestnika PPK wpłatą dobrowolną sięgającą do 2,5% wynagrodzenia (łącznie do 4%).

Dodatkowo, na konto PPK wpływają wpłaty niezależne od wysokości dochodów pracownika. Uczestnik PPK oszczędzający przez co najmniej 3 miesiące otrzyma jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Oprócz tego, po spełnieniu określonych warunków, przysługuje także dopłata roczna w wysokości 240 zł.

Wypłata zgromadzonych środków

Istnieją trzy scenariusze wypłaty pieniędzy zgromadzonych w ramach programu PPK. Pierwszym z nich jest wypłata 25% wszystkich zgromadzonych oszczędności po ukończeniu 60. roku życia. Pozostałe środki wypłaca się w formie rat, co miesiąc, przez 10 lat. W tym wypadku wypłaty są nieopodatkowane, a środki pozostające na koncie są oprocentowane i “pracują” do momentu ich wypłaty.

Ze zgromadzonych środków można skorzystać przed 60. rokiem życia na leczenie swoje, małżonka lub dziecka (do 25% zgromadzonych środków, bez obowiązku zwrotu). Do 100% środków można podjąć na mieszkanie/dom (z obowiązkiem zwrotu).

Jeśli uczestnik PPK rezygnuje z dalszego udziału w programie i dokonać wypłaty, 30% środków pieniężnych przekazanych przez pracodawcę trafia do ZUS, a otrzymane dopłaty – do Funduszu Pracy. Po tych odliczeniach, pozostałą kwotę wypłaca się uczestnikowi PPK, który odprowadza podatek od zysków kapitałowych.

W sytuacji, gdy pracownik przystępujący do programu ukończył już 60 lat, może on zdecydować, jak zamierza korzystać ze zgromadzonych środków. Możliwe są następujące rozwiązania:

 • kontynuowanie odkładania środków w PPK,
 • skorzystanie z domyślnej formy wypłaty (25% zgromadzonych środków jednorazowo, pozostałe środki co miesiąc przez 10 lat lub w wybranej liczbie rat)
 • dokonanie wypłaty transferowej, czyli przeniesienie zgromadzonych środków na polisę w zakładzie ubezpieczeń, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub w formie świadczenia małżeńskiego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215)

Kasy fiskalne online

1 maja 2019 roku w życie weszła nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach, regulująca proces wprowadzenia kas online oraz określająca zasady ich stosowania. Zgodnie z jej treścią, od 1 września 2019 r. ze sprzedaży zostaną wycofane kasy z papierowym zapisem kopii, a kilka miesięcy później obowiązek stosowania kas online obejmie wybrane branże.

Czym jest kasa fiskalna online?

Kasa fiskalna online to kasa, która ma wbudowaną dodatkową funkcjonalność umożliwiającą zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

W odróżnieniu do tradycyjnych kas, kasy fiskalne online zapisują kopie dokumentów w wewnętrznej pamięci, a użytkownik nie ma do nich dostępu. Aktualizacja oprogramowania odbywa się zdalnie – z serwera producenta pobierane są nowe wersje. Kasa drukuje papierowe paragony i jednocześnie emituje dokument elektroniczny tzw. e-paragon.

Od kiedy należy stosować kasy online?

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów harmonogram wymiany kas fiskalnych zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. kasy online mają być stosowane w branży paliwowej oraz usługach naprawy pojazdów i wulkanizacji. 1 lipca 2020 r. do przedsiębiorców stosujących kasy online dołączą przedsiębiorcy z branż gastronomicznej, sprzedawcy węgla oraz ci, którzy świadczą usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Branża budowlana, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz usługi prawnicze zostaną objęte obowiązkiem posiadania kas fiskalnych online od 1 stycznia 2021 r.

Określono również termin, po którym zakup kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie będzie już możliwy. Kasy z papierowym zapisem kopii zostaną wycofane ze sprzedaży do 31 sierpnia 2019 r., zaś z elektronicznym zapisem kopii – do 31 grudnia 2022 r.
Należy jednak pamiętać, że wycofanie kas starego typu ze sprzedaży nie jest jednoznaczne z koniecznością zmiany kasy do tego czasu. Podatnik może używać kas rejestrujących z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii do momentu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej.

Sposób użytkowania kasy online

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas fiskalnych online, należy dokonać fiskalizacji, czyli procesu inicjującego pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej. Odbywa się to w trybie serwisowym i zapewnia połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas. Jest to proces jednokrotny oraz niepowtarzalny i powinien zakończyć się wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji.

Aby móc w pełni korzystać z kasy fiskalnej online, należy zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne przesyłanie danych. Takiemu automatycznemu przesyłaniu danych podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy. Wszystkie dane gromadzone są w pamięci chronionej od momentu poprzedniego automatycznego przesłania danych, a wysyłka odbywa się według harmonogramu przesyłania danych.

Przy użyciu kasy online wystawiane są:

 • paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
 • faktury i faktury anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
 • raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej;
 • raporty fiskalne fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
 • raporty fiskalne okresowe, rozliczeniowe łączne oraz raporty zdarzeń w postaci papierowej;
 • dokumenty niefiskalne w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

Serwis kas online

Przeglądu technicznego kasy należy dokonywać nie rzadziej niż co 2 lata, przy czym termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji.

Podatnik nie ma obowiązku dokonywania przeglądu kas w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w tym okresie nie prowadzi ewidencji.

Wykaz serwisantów upoważnionych do wykonywania serwisu kas prowadzony jest w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)

“Twój e-PIT” – nowe rozwiązanie w rozliczeniach PIT-37 oraz PIT-38

15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomi usługę “Twój e-PIT”, w ramach której deklaracje podatkowe PIT-37 i PIT-38 będą rozliczane w imieniu podatników. Od 2020 r. usługa “Twój e-PIT” ma być dostępna również dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawiamy podstawowe kwestie związane z korzystanie z “Twój e-PIT”.

 

Jak zalogować się do swojego profilu?

W celu weryfikacji deklaracji, należy zalogować się przez aplikację w serwisie podatki.gov.pl do profilu “Twój e-PIT”. Zalogowanie możliwe jest po uwierzytelnieniu Profilem Zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi (PESEL lub NIP oraz data urodzenia, kwota przychodu z deklaracji za rok 2017, kwota przychodu z jednej informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2018).

 

Czy wypełnioną deklarację można modyfikować?

Podatnik ma możliwość modyfikacji wypełnionej deklaracji w ograniczonym zakresie. Jeśli w “Twój e-PIT” pominięte zostały kwoty z umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, to podatnik może je samodzielnie dopisać. Ponadto, w ramach modyfikacji można zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, zmienić lub dodać ulgi na dzieci oraz dodać inne dane, do których KAS nie miał dostępu, np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa.

 

Wsparcie organizacji pożytku publicznego 

Nadal możliwe będzie przekazanie 1% podatku na rzecz OPP. W wypełnionej przez KAS deklaracji zostanie wpisana ta organizacja, której podatnik przekazał swój 1% podatku w poprzednim zeznaniu podatkowym. Przed ostatecznym zaakceptowaniem zeznania możliwa jest zmiana lub wskazanie wybranej organizacji pożytku publicznego.

 

Akceptacja lub odrzucenie zeznania

Przygotowany “Twój e-PIT” można zaakceptować nie wprowadzając żadnych zmian lub zmodyfikować i wówczas ostatecznie zaakceptować. W obu przypadkach, po wysłaniu zatwierdzonego zeznania możliwe jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Przygotowany PIT można również odrzucić i przygotować samodzielnie.

Jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, tj. nie zaakceptuje i nie odrzuci przygotowanej deklaracji, z dniem 30 kwietnia rozliczenie zostanie uznane za złożone.

 

Odpowiedzialność za informacje zawarte w deklaracji

Pomimo otrzymania wypełnionej przez KAS deklaracji, to na podatniku spoczywa ostatecznie odpowiedzialność za wskazanie wszystkich źródeł przychodów. W związku z tym konieczne jest skontrolowanie poprawności danych, a w sytuacji, gdy złożona została niekompletna deklaracja, konieczne jest złożenie deklaracji korygującej.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2126)

Działalność nieewidencjonowana a status osoby bezrobotnej.

Bardzo nas cieszy, że nasze artykuły wzbudziły Wasze zainteresowanie. Pojawia się mnóstwo uwag i kolejne pytania. Dziś odpowiadamy na jedno z nich:

czy prowadząc działalność nieewidencjonowaną można pozostać zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy?

 

Zacznijmy od początku.

 

Kto może zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Status osoby bezrobotnej możesz uzyskać spełniając szereg warunków. Przede wszystkim musisz być osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej. Ale to nie wszystko. Podlegasz rejestracji jako osoba bezrobotna, gdy nie złożyłeś wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nie podlegasz, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

 

Czym jest inna praca zarobkowa?

Tę kwestię reguluje definicja zawarta w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Inna praca zarobkowa  oznacza wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

 

Działalność nierejestrowana

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy – Prawo przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowana, to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

Podsumujmy:

– prowadząc działalność nierejestrowaną nie osiągasz miesięcznego przychodu wyższego niż 50% minimalnego wynagrodzenia

– nie posiadasz wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

– nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

– działalność nierejestrowana zgodnie z definicją nie jest formą innej pracy zarobkowej

 

WNIOSEK: działalność nierejestrowana nie wyklucza rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna

Nasze stanowisko potwierdziło w rozmowie telefonicznej Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia,  zielonalinia.gov.pl

UWAGA: przed dokonaniem oceny, czy możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna prowadząc działalność nierejestrowaną, sprawdź pełen zakres warunków jakie należy spełnić by dokonać takiej rejestracji. Tu znajdziesz pełny tekst przepisu : https://bit.ly/2KAjFCe).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2012 poz. 1299)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1065)

Lekki start – ulga dla początkujących przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu, na którą składa się 6 ustaw, wprowadza rozwiązania będące udogodnieniem, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. O możliwości prowadzenia działalności nieewidencjonowanej pisaliśmy tutaj.

Dziś kilka słów o kolejnym udogodnieniu, tzw. “uldze na start” dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Prowadząc pozarolniczą działalność, jeśli nie masz innych tytułów do ubezpieczeń (np. umowa o pracę), podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności.

Na swój wniosek możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Tak było dotychczas. Co zmieni się od 30 kwietnia?

 

NA DOBRY POCZĄTEK ULGA NA START

Nowe prawo wychodzi naprzeciw potrzebom początkujących przedsiębiorców. Po wyczerpaniu możliwości jaką daje działalność nieewidencjonowana będziesz mógł skorzystać z “ulgi na start”, która zwalnia Cię z obowiązku opłacania składek społecznych.

Warunki jakie należy spełnić opisuje Art. 18. 1. Prawa przedsiębiorców. Z ulgi może skorzystać osoba fizyczna, która:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Jeśli pracowałeś w firmie X w 2018 lub 2017 roku jako pracownik budowlany, a teraz chcesz rozpocząć działalność, której przedmiotem będą usługi budowlane, to możesz skorzystać z ulgi tylko pod warunkiem, że nie będziesz świadczył tych usług swojemu byłemu pracodawcy, czyli firmie X.

Gdybyś jednak zdecydował się na działalność polegającą na naprawie pojazdów i świadczył te usługi firmie X, skorzystasz z ulgi, ponieważ czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej różnią się od tych, które wykonywałeś w ramach umowy o pracę z firmą X.

W odróżnieniu do działalności nieewidencjonowanej z „ulgi na start” będziesz mógł skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej.

 

BEZ SKŁADKI SPOŁECZNEJ – BEZ ZASIŁKU CHOROBOWEGO I ŚWIADCZEŃ WYPADKOWYCH

Kolejna ważna kwestia, o której należy pamiętać – zwolnieniem zostały objęte składki na ubezpieczenie społeczne. “Ulga na start” nie oznacza całkowitego zwolnienia z kosztów ZUS. Opłacać będziesz składkę zdrowotną, która na dzień dzisiejszy wynosi 319,94 zł

Nie zapłacisz natomiast składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej. Warto wiedzieć, co się z tym wiąże. W przypadku choroby lub niezdolności do pracy nie uzyskasz wypłaty świadczenia chorobowego, nie będziesz miał także prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

 

DLACZEGO 2-GI DZIEŃ MIESIĄCA JEST NAJLEPSZYM DNIEM NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI?

Nie ma to nic wspólnego z przesądami, ani magicznym wpływem liczby 2. Rozpoczynając działalność 2-go dnia miesiąca zyskujemy praktycznie cały miesiąc ulgi. Zwolnienie z opłaty składek społecznych przysługuje bowiem przedsiębiorcy przez pełne 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jak to działa?

PRZYKŁAD 1:

Rejestrujesz firmę 1 czerwca 2018 roku. „Ulga na start” będzie Ci przysługiwać do 30 listopada 2018 roku (6 pełnych miesięcy).

 

PRZYKŁAD 2:

Rejestrujesz działalność gospodarczą 2 czerwca 2018 roku. Pierwszym pełnym miesiącem prowadzenia działalności będzie lipiec 2018r. To oznacza, że preferencyjne składki będą przysługiwać Ci do 31 grudnia 2018 roku – czyli przez pełne 6 miesięcy plus 29 dni czerwca.

 

Z analizy przykładów łatwo wyciągnąć wniosek, że założenie firmy pierwszego dnia miesiąca lub w ostatnich dniach miesiąca nie jest korzystne. Takie rozwiązanie ogranicza czas w jakim możesz korzystać z prawa do „ulgi na start”.

 

6 MIESIĘCY MINĘŁO. 

Po upływie 6 miesięcy będziesz zobowiązany dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, przy czym masz prawo, przez kolejne 24 miesiące korzystać z jeszcze jednej preferencji przewidzianej przez przepisy dla nowych przedsiębiorców – obniżonej kwoty składki społecznej.

Jej poszczególne składniki stanowią procent od minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, która w 2018r.  wynosi 630 zł, czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 kwietnia 2018 roku obniżone składki wynoszą odpowiednio:

 • emerytalna – 122,98 zł
 • rentowa – 50,40 zł
 • chorobowa – 15,44 zł
 • wypadkowa – 10,52 zł

Razem  to 199,34 zł, z uwzględnieniem składki chorobowej, która jest nieobowiązkowa. Gdybyśmy dziś obliczali miesięczne zobowiązanie do ZUS wyniesie ono razem ze składką zdrowotną ok. 520 zł.

Tak jak w poprzednim przypadku należy pamiętać, że opłacanie składki ZUS w najniższym możliwym wymiarze powoduje, że w przyszłości otrzymywane świadczenia z tego tytułu również będą należeć do najniższych.

 

CO DALEJ?

Po upływie 24 miesięcy przedsiębiorca traci wszelkie ulgi w opłatach składek na ubezpieczenie, a jego przelew do ZUS uwzględniając dobrowolną składkę chorobową, składkę zdrowotną oraz Fundusz Pracy wyniesie 1228,70zł (stan na kwiecień 2018r).

 

NA KONIEC WAŻNE UWAGI:

 • W każdej chwili masz prawo zrezygnować z preferencji i zgłosić się do pełnych ubezpieczeń.
 • Jeśli zrezygnujesz z ulgi na start lub obniżonych składek ZUS, do czego masz prawo, kolejny raz będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności.
 • Zawieszenie działalności nie przerywa biegu terminów ustalonych dla poszczególnych preferencji. Oznacza to, że jeśli korzystasz z ulgi na start od 2.06.2018 r., od 1.08.2018 r. zawiesisz działalność do 30.09.2018 r. Po wznowieniu działalności będziesz mieć prawo do „ulgi na start” jeszcze przez 3 miesiące. Identycznie działa przepis w przypadku 24 miesięcy obniżonych składek ZUS.

Jeśli artykuł nie rozwiał Twoich wątpliwości, śmiało zadaj pytanie w komentarzu. Czekamy także na uwagi i propozycje kolejnych tematów.

 

AUTORKI: Sylwia Wieloch i Joanna Dunaj

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

Przetestuj swój pomysł na biznes, czyli czym jest działalność nieewidencjonowana

22 marca 2018r. Prezydent podpisał pakiet 5 ustaw wchodzących w skład tzw. Konstytucji dla Biznesu. Działalność nierejestrowana stanowi jedną z nowych możliwości dla rozważających uruchomienie własnej działalności regulowaną przez Ustawę – Prawo przedsiębiorców. Jeśli zastanawiasz się jakby to było prowadzić własny biznes, masz pomysł i warunki by go realizować, teraz bez obowiązku rejestracji, bez wielu formalności, bez ponoszenia kosztów chociażby na składki ZUS będziesz mógł spróbować pracy na swoim. Przepisy wejdą w życie 30 kwietnia.

 

CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy – Prawo przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowana, to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

NIE JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ W ROZUMIENIU PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przepisy ustawy wprost wskazują, że działalność nierejestrowana nie stanowi działalności gospodarczej. W efekcie osoba trudniąca się taką działalnością nie jest jednocześnie przedsiębiorcą. W konsekwencji nie ma obowiązku składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Nie zapominajmy jednak, że w polskim prawie istnieje wiele definicji przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Jeżeli prowadzący działalność nieewidencjonowaną spełni zapisy wynikające z III Działu  Kodeksu Cywilnego – będzie przedsiębiorcą w jego rozumieniu – i jako taki będzie miał wszystkie obowiązki (i prawa) przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla przedsiębiorców. Będą go również obowiązywać przepisy adresowane do przedsiębiorców w innych aktach prawnych, odwołujących się do definicji przedsiębiorcy opartej na Kodeksie Cywilnym – także te, dotyczące relacji z konsumentami.

 

NIE PODLEGASZ UBEZPIECZENIOM W ZUS

Działalność nierejestrowana jednocześnie nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym prowadzący działalność nierejestrowaną nie ma obowiązku zgłoszenia się do tych ubezpieczeń, jak też rejestrowania się jako płatnik składek.

 

KIEDY MOŻEMY MÓWIĆ O DZIAŁALNOŚCI NIEEWIDENCJONOWANEJ?

Aby móc korzystać z możliwości jaką daje nam Prawo przedsiębiorców należy spełnić łącznie cztery warunki.

WARUNEK I – przychód z tytułu działalności nierejestrowanej nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2018r. Wynagrodzenie minimalne wynosi 2 100 zł, czyli przychód z działalności nieewidencjonowanej nie może przekroczyć 1050 zł w każdym miesiącu prowadzenia takiej działalności.

Przekroczenie limitu powoduje automatycznie uznanie działalności za działalność gospodarczą. Jednak  zgodnie z przepisami ma Pani 7 dni na złożenie wniosku o wpisanie do CEIDG. Do czasu dokonania wpisu, uzyskiwane przychody nadal będą stanowiły przychody z innych źródeł. Po przekroczeniu 7-dniowego terminu wszystkie przychody uznawane są już za przychody z działalności gospodarczej – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

WARUNEK II – działalność nieewidencjonowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna.

WARUNEK III – działalność nieewidencjonowana jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy.

W przepisach wprowadzających Prawo Przedsiębiorców znajduje się przepis przejściowy stanowiący, iż przepisy o działalności nieewidencjonowanej stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 1 roku przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do CEIDG lub które zostały wykreślone z CEIDG więcej niż 1 rok przed dniem wejścia w życie ustawy – nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

WARUNEK IV –  działalnością nierejestrowaną nie może być działalność wymagająca koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanych.

 

PODATEK VAT – OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Kolejną, własną definicję działalności gospodarczej określa Ustawa o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) Obejmuje ona również osoby, które będą – zgodnie z Prawem przedsiębiorców – prowadziły działalność nieewidencjonowaną.

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty
200 000zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

Ze względu na limit przychodów w działalności nieewidencjonowanej, nie ma możliwości przekroczenia limitu do VAT przez osobę prowadzącą działalność nieewidencjonowaną. W związku z powyższym działalność ta będzie objęta zwolnieniem z VAT, a osoba ją prowadząca będzie uprawniona do wystawiania faktur.

Jednocześnie art. 109 ustawy o VAT nakłada na podatników korzystających ze zwolnienia obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Ust. 3. Art. 109 ustawy o VAT określa elementy jakie ma zawierać ewidencja w przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzenia deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej,  w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. (Edytowano 21.04.2018r. Wzór nie dotyczy działalności nieewidencjonowanej)

W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 23%, bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

 

JAK WYSTAWIĆ FAKTURĘ W DZIAŁALNOŚCI NIEEWIDENCJONOWANEJ?

Zgodnie z §3 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur, faktura osoby prowadzącej działalność nieewidencjonowaną powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem.

 

PODATEK DOCHODOWY ROZLICZYSZ W ZEZNANIU ROCZNYM

Do ustawy o podatku dochodowym w art. 20 wprowadza się przepisy określające, do jakich przychodów należy zaliczać przychody z działalności nieewidencjonowanej.

„1ba. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”

Tak więc dochód do opodatkowania z działalności nieewidencjonowanej będzie ustalony na zasadach ogólnych tj. po pomniejszeniu przychodów o udokumentowane koszty, a podatek obliczony według stawki 18% lub 32% – przewidzianej dla przychodów z innych źródeł i rozliczony w zeznaniu rocznym przez prowadzącego tę działalność.

 

Przykład: Planuję otworzyć szkółkę jazdy konnej. Pracuję w firmie na pełen etat. Działalność byłaby dodatkowym dochodem. Nie prowadziłem wcześniej działalności gospodarczej. Przychody w miesiącu nie przekroczyłyby 1050 zł. Posiadam uprawnienia instruktorskie, potrzebny sprzęt oraz konie. Jak rozpocząć tę działalność? Czy można się reklamować?

W opisanym przykładzie nie zostanie przekroczony limit 50% minimalnego wynagrodzenia na 2018r., działalność wykonywać będzie  osobiście i na własny rachunek osoba fizyczna, która nie prowadziła wcześniej działalności gospodarczej. Szkoła jazdy konnej zaklasyfikowana przez Polską Klasyfikację Działalności w dziale Edukacja pod numerem 85.51.Z jako Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych nie jest objęta obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia czy też wpisu do rejestru działalności regulowanych. Wszystkie warunki opisane przez ustawę są spełnione. Stosunek pracy w jakim pozostaje pytający nie stanowi przeszkody do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Aby ją rozpocząć wystarczy zacząć działać, pamiętając o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży zgodnie z ust. 1. Art. 109 ustawy o VAT. Ponieważ jest to rozwiązanie uregulowane przepisami nie ma żadnych przeciwwskazań aby działalność reklamować.

Tak wygląda kwestia działalności nieewidencjonowanej od strony przepisów. A jak Tobie podoba się nowe rozwiązanie? Jesteśmy ciekawi Twojej opinii. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu działalności nieewidencjonowanej zapraszamy do naszego biura. Chętnie pomożemy postawić Ci pierwsze kroki na drodze do własnego biznesu. 

AUTOR: Sylwia Wieloch

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

USTAWAz dnia 6 marca 2018 r.o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.  2018 poz. 647)

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (DzU. 2013 poz 1485)

USTAWA o podatku od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 200 ze zm.)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 ze zm.)

33 komentarze

Niedziele bez handlu – jak to działa?

To, czy firmy przestrzegały nowych przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele sprawdzali pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.

Z informacji podanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dowiadujemy się, że Państwowa Inspekcja Pracy 11 i 18 marca skontrolowała ok. 12 tys. placówek handlowych. 60% spośród nich było zamkniętych. Ponad 5 tys. otwartych placówek handlowych zostało poddanych kontroli.

Jak już zapewne wiecie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie 1 marca 2018 r. Wprowadza ona nie tylko zakazy dotyczące handlu oraz pracy w handlu, ale również szereg kar, które będą mogły spotkać przedsiębiorców, w przypadku naruszenia tego zakazu.

Do jakich osób ma zastosowanie ustawa?
W niedziele i święta przedsiębiorca nie może powierzać innym osobom wykonywania pracy w handlu, również nieodpłatnie, np. rodzinie. Zakaz ten odnosi się zarówno do pracowników (czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) oraz pracowników tymczasowych jak i do osób wykonujących pracę a podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy agencyjnej).

Co więcej zakaz ten dotyczy nie tylko samego wykonywania pracy w handlu (czyli czystej sprzedaży) ale również czynności związanych z handlem, jak np. magazynowanie towarów czy ich inwentaryzacja.

 

Jakie godziny obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta?

Przez niedzielę należy rozumieć 24 kolejne godziny przypadające pomiędzy godziną 24.00 w sobotę a godziną 24.00 w niedzielę. Analogicznie wyglądać to w przypadku świąt – między godziną 24.00 w dniu poprzedzającym święto a godziną 24.00 w święto.

 

Zakaz handlu w niedziele – kiedy sklepy będą zamknięte?

Ustawa przewiduje zakaz handlu przez 23 niedziele w 2018 roku. Sklepy i inne placówki handlowe  będą otwarte tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca a także  w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Dni objęte zakazem handlu w 2018 r.:

 • 11 marca
 • 18 marca
 • 31 marca – sobota (praca dozwolona do godz. 14.00)
 • 1 kwietnia (pierwszy dzień Wielkiej Nocy)
 • 8 kwietnia
 • 15 kwietnia
 • 22 kwietnia
 • 13 maja
 • 20 maja
 • 10 czerwca
 • 17 czerwca
 • 8 lipca
 • 15 lipca
 • 22 lipca
 • 12 sierpnia
 • 19 sierpnia
 • 9 września
 • 16 września
 • 23 września
 • 14 października
 • 21 października
 • 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości)
 • 18 listopada
 • 9 grudnia
 • 24 grudnia – poniedziałek (praca dozwolona do godz. 14.00).

 

Zakaz handlu w niedziele w kolejnych latach

Rok 2018 jest przełomowy dla nowej ustawy, jednak warto zaznaczyć, że w zbliżających się latach będzie bardziej rygorystycznie. W 2019 roku zakupy będzie można zrobić jedynie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.  Natomiast w 2020 roku zakaz handlu będzie obowiązywał w prawie każdą niedzielę. Wyjątek będzie stanowiło siedem niedziel w roku, w których ruch zakupowy będzie zwiększony. Konkretnie będą to 3 przedświąteczne niedziele jw., a także ostatnie niedziele przypadające w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

 

Kto może handlować w niedzielę?

Przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta stosuje się do wszystkich przedsiębiorców wykonujących zarobkowa działalność gospodarczą. Jak już pewnie wiecie są jednak podmioty, których zakaz ten nie dotyczy. Wśród nich możemy wyróżnić m.in.:

 • sklepy na dworcach autobusowych i kolejowych, a także na portach lotniczych  i stacjach paliw płynnych, w portach morskich i rzecznych;
 • piekarnie, cukiernie lodziarnie i kwiaciarnie, o ile ta działalność dominuje w danym sklepie;
 • placówki handlowe sprzedające kwiaty, wiązanki i znicze przy cmentarzach;
 • zakłady pogrzebowe;
 • placówki handlowe działające na terenie garnizonów;
 • apteki i punkty apteczne, a także hurtownie farmaceutyczne;
 • placówki pocztowe;
 • w placówkach handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna;
 • placówki handlowe w zakładach hotelarskich;
 • sklepy na terenie jednostek penitencjarnych;
 • placówki handlowe, w których dominuje działalność z zakresu kultury, sportu, oświaty, wypoczynku i turystyki;
 • placówki handlowe, w których przeważa handel pamiątkami, upominkami i dewocjonaliami;
 • placówki handlowe, w których przeważa handel prasą, biletami komunikacji miejskiej, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, wyrobami tytoniowymi;
 • placówki handlowe w obiektach infrastruktury krytycznej;
 • giełdy rolnicze oraz placówki handlowe prowadzące działalność częściami zamiennymi i maszynami rolniczymi;
 • zakłady lecznicze dla zwierząt;
 • całodobowe i całodzienne placówki handlowe w zakładach leczniczych oraz innych placówkach służby zdrowia.

Zakaz nie będzie dotyczył również e-sklepów, o ile handel ma charakter zautomatyzowany.

Pozostałe placówki handlowe będą mogły być otwarte, o ile handel będzie prowadził bezpośrednio właściciel.

 

O czym jeszcze mówi ustawa?

Ustawa uchwalona przez sejm nie określa tylko niedziel z zakazem handlu. Również w przypadku 24 grudnia oraz soboty bezpośrednio poprzedzającej pierwszy dzień Wielkiej Nocy handel będzie zakazany. W tym przypadku zakaz obowiązywać będzie od godziny 14. Nie będzie on dotyczył jednak działalności, które ustawowo są zwolnione z zakazu. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Przedsiębiorca nie może powierzyć pracy w handlu swoim pracownikom ani osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Nieodpłatne powierzenie pracy w handlu w tych dniach również jest zakazane.

Co więcej, jeżeli 24 grudnia lub sobota przed Wielką Nocą są dla pracownika dniami pracy, to pracodawca zobowiązany będzie do zapłaty pracownikowi wynagrodzenia tak, jak gdyby pracował również po godzinie 14. Ma to być wynagrodzenie urlopowe.

 

Jakie kary za nieprzestrzeganie zakazu?

 Jeżeli pomimo zakazu handlu przedsiębiorca powierzy pracę w handlu w niedziele, święto, 24 grudnia po godzinie 14 lub w sobotę przed Wielką Nocą po godzinie 14 może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł.

 

A teraz przedstawimy Wam kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów, odnośnie obowiązującej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący handel osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek, może w niedziele i święta korzystać z pomocy członków rodziny?

 Art. 4 ustawy jasno określa zakaz powierzania wykonywania pracy nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedzielę i święta.

Jednak wspólne stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy brzmi następująco: „korzystanie z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny w takim przypadku nie narusza przepisów ustawy. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia”.

 

W jaki sposób inspektor pracy ma zidentyfikować „przeważającą działalność” ?  Czy w tym zakresie należy brać pod uwagę jedynie wpis do CEiDG, czy też istotne jest także, czy w danej placówce przedsiębiorca faktycznie prowadzi handel danym asortymentem?

 Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy ma być to rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Inspektor pracy oceniając rodzaj przeważającej działalności gospodarczej może zażądać wglądu do wniosku o wpis. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że dany rodzaj działalności wynikający z wpisu do rejestru w ogóle nie jest wykonywany w danej placówce, podmiot nie może korzystać z wyłączenia. Zatem przeważająca działalność powinna być faktycznie prowadzona w placówce handlowej i pokrywać się z danymi z rejestru.

Trudno określić jak PIP będzie to kontrolować i badać. Czy weźmie pod uwagę wielkość obrotów, zysków, powierzchnię handlową przeważającej działalności, czy liczbę pracowników.

Prawnicy zwracają uwagę, że o tym, co jest przeważającą działalnością firmy, decyduje w zasadzie wyłącznie zapis w dokumentach rejestracyjnych.

 

AUTOR: Joanna Dunaj
Specjalista ds. kadr i płac

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. 2018 poz. 305)
 2. mpips.gov.pl

Startujemy na nowo.

Od czasu do czasu każdy ma ochotę na zmianę, gruntowne porządki, albo małe przemeblowanie. Z takiej właśnie potrzeby zrodził się pomysł na nową stronę naszego biura. Mam nadzieję, że jej odsłona przypadnie Wam do gustu. Z czasem pojawią się tu nowe funkcjonalności, artykuły – nie tylko na tematy podatkowe i nie tylko na poważnie, materiały do pobrania oraz newsletter. Dla tych, którzy zdecydują się na subskrybcję, przewidziane są niespodzianki i bonusy. Zachęcam do komentowania i wyrażania opinii. Mile widziane także na pytania i propozycje tematów kolejnych publikacji. To miejsce powstało z myślą o Was, będzie nam miło, jeśli pomożecie nam je tworzyć.

                                                                                                       Pozdrawiam serdecznie

                                                                                                                       Sylwia Wieloch