Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność rozumie się jako trwałą bądź okresową niezdolność do pełnienia społecznych ról, spowodowaną stałym lub długotrwałym naruszeniem sprawności organizmu.

Co istotne, ustawa nie wyklucza możliwości podjęcia pracy przez osoby o lekkim, umiarkowanym lub nawet znacznym stopniu niepełnosprawności. Zaś dodatkowym czynnikiem motywującym pracodawcę do zatrudniania takich pracowników jest możliwość ubiegania się o uzyskanie dofinansowania do ich wynagrodzenia.

Potrzebujesz pomocy w dopełnieniu formalności? Skontaktuj się z nami:
Tel. (87) 520 04 41
e-mail: biuro@rekawek.com.pl

Warunki ubiegania się o dofinansowanie


Pracodawca celem uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zobowiązany jest spełnić szereg warunków.

Jak nie trudno się domyślić kryteria, które bezdyskusyjnie muszą zostać spełnione przez pracodawcę dotyczą posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających niepełnosprawność każdej z zatrudnionych w firmie osób. Może to być orzeczenie o niepełnosprawności, jak również prawomocny wyrok sądowy o przyznaniu renty, a także wydane na jego podstawie zaświadczenie z ZUS-u o niepełnosprawności lub decyzja ZUS-u o kontynuacji lub przyznaniu renty.

Kolejną ważną kwestią, od której zależy możliwość dofinansowania jest forma zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika. Pod uwagę brana jest jedynie umowa o pracę, umowa wyboru, umowa mianowania, umowa powołania, jak również spółdzielcza umowa o pracę. Zupełnie wykluczone są natomiast umowy cywilnoprawne. Dodatkowo w przypadku zatrudnienia w firmie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat konieczne jest zatrudnienie przynajmniej 6% osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwo spełniające to kryterium zwolnione jest z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON.

Co więcej, pracodawca zobowiązany jest również do wykazania efektu zachęty, wypłacania należnego wynagrodzenia pracownikowi oraz wszystkich innych elementów kosztów płacy ze środków innych niż środki publiczne, w sposób terminowy bądź w okresie nieprzekraczającym 14 dni. Dodatkowo pracodawca nie może mieć zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę większą niż 100 złotych.

Wystarczy kilka prostych kroków…


Gdy pracodawca spełnia wszystkie powyższe warunki, konieczne do otrzymania dofinansowania, wystarczy zgłosić oraz zarejestrować firmę w systemie dofinansowań PFRON. Pierwszą dokumentację należy przekazać osobiście lub pocztą, natomiast następne comiesięczne formularze bieżące mogą byś składane już zarówno drogą papierową, jak i elektroniczną poprzez stronę internetową systemu obsługi dofinansowań i refundacji, zawsze po wypłaceniu pensji pracownikowi. Taki formularz podlega następnie ocenie i sprawdzeniu przez uprawnionego pracownika PFRON, a podjęta przez niego decyzja widoczna jest po zalogowaniu na stronie SODiR.

Potrzebujesz pomocy w dopełnieniu formalności? Skontaktuj się z nami:
Tel. 512 011 601, (87) 520 04 41
e-mail: biuro@rekawek.com.pl

Zmiany kwoty dofinansowania


Przyjęte w celu przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 tarcze antykryzysowe wprowadziły szereg ważnych zmian, wpływających bezpośrednio bądź pośrednio na udzielaną pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku wprowadziła zupełnie nowe kwoty przysługującego już od kwietnia dofinansowania, wynoszące odpowiednio:

~       1950 zł – w przypadku pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności

~       1200 zł – w przypadku pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

~       450 zł – w przypadku pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności

Zdecydowanie dużo większe kwoty dofinansowania przysługują osobom niepełnosprawnym, z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwoju, epilepsją oraz osobom niewidomym – odpowiednio 3150 zł, 2100 zł lub 1050 zł w zależności od stopnia orzekniętej niepełnosprawności.

Należna kwota jest przekazywana na rachunek bankowy firmy w terminie 25 dni od otrzymania przez PFRON prawidłowo wypełnionego wniosku.Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 poz. 951)

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)