Działalność nieewidencjonowana a status osoby bezrobotnej

Kto może zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Status osoby bezrobotnej możesz uzyskać spełniając szereg warunków. Przede wszystkim musisz być osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej. Ale to nie wszystko. Podlegasz rejestracji jako osoba bezrobotna, gdy nie złożyłeś wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nie podlegasz, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

 

Czym jest inna praca zarobkowa?

Tę kwestię reguluje definicja zawarta w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Inna praca zarobkowa  oznacza wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

 

Działalność nierejestrowana

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy – Prawo przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowana, to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

Podsumujmy:

- prowadząc działalność nierejestrowaną nie osiągasz miesięcznego przychodu wyższego niż 50% minimalnego wynagrodzenia

- nie posiadasz wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

- działalność nierejestrowana zgodnie z definicją nie jest formą innej pracy zarobkowej

 

WNIOSEK: działalność nierejestrowana nie wyklucza rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna

Nasze stanowisko potwierdziło w rozmowie telefonicznej Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia, zielonalinia.gov.pl

UWAGA: przed dokonaniem oceny, czy możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna prowadząc działalność nierejestrowaną, sprawdź pełen zakres warunków jakie należy spełnić by dokonać takiej rejestracji. Tu znajdziesz pełny tekst przepisu : https://bit.ly/2KAjFCe).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2012 poz. 1299)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1065)