Odroczenie płatności składek ZUS – uproszczony wniosek

W ostatnich tygodniach przedsiębiorcy mocno odczuli wpływ epidemii koronawirusa na funkcjonowanie firm. W przestrzeni publicznej trwa dyskusja o tym, jak wesprzeć właścicieli firm w tym trudnym czasie. W oczekiwaniu na uregulowanie prawne i szczegóły zapowiedzianego pakietu kryzysowego, można sięgać po rozwiązania dostępne “od ręki”, np. odroczenie terminu płatności składek ZUS.

Uproszczenie wniosku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał opinię, że odroczenie składek o trzy miesiące nie stanowi pomocy publicznej. W związku z tym, a także z uwagi na liczne głosy pojawiające się m.in. w sieci, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował nowy wzór wniosku skracając go z trzech do jednej strony.

Co i dla kogo?

Z uproszczonych form pomocy może skorzystać każdy przedsiębiorca, który z powodu epidemii koronawirusa ma problemy z płynnością finansową, a tym samym z zapłaceniem bieżących składek lub należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioskować można o:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek ZUS,
  • zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty na okres 3 miesięcy,
  • zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na okres 3 miesięcy

Jak złożyć wniosek?

We wniosku, oprócz danych wnioskodawcy, należy zawrzeć uzasadnienie, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Wypełniony wniosek można wysłać elektronicznie (za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZUS-EOP załączając skan lub zdjęcie wypełnionego uproszczonego wniosku), pocztą tradycyjną lub składając w skrzynce dostępnej w placówce.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ZUS wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą.
(UWAGA: jeśli właściciel firmy nie wskaże adresu mailowego, umowa zostanie wysłana pocztą tradycyjną, co może wydłużyć całą procedurę!)

Otrzymaną umowę należy przejrzeć i podpisać, a następnie przekazać do ZUS (pocztą lub do skrzynki w placówce). Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną, dopuszczone jest wysłanie skanu podpisanej umowy na adres mailowy. W takim wypadku należy pamiętać o tym, aby najpóźniej w ciągi 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii dostarczyć do ZUS również oryginał umowy. W przeciwnym razie umowa zostanie uznana za nieważną, co pociągnie za sobą konsekwencje w postaci naliczenia odsetek.

Lista adresów mailowych ZUS - POBIERZ

Co istotne, zawartą umowę o odroczenie lub zawieszenie można renegocjować, jeśli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie.


Autor: Ewelina Ośka


Źródło: oficjalna strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych