Polski Ład: Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej to nowa ulga podatkowa wprowadzona w ramach Polskiego Ładu. Jest to narzędzie, które w założeniu ma częściowo rekompensować pracownikom brak możliwości pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Adresatami tej ulgi są są osoby uzyskujące przychody w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie z:

  • pracy na etacie (umowa o pracę, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służbowy), w tym także osoby uzyskujące przychody z pracy na etacie poza granicami kraju zobowiązane do samodzielnego obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy
lub
  • z działalności gospodarczej opodatkowanej przy zastosowaniu skali podatkowej

Uwaga: w przypadku działalności gospodarczej przychody brane pod uwagę przy wyliczeniu ulgi powinny być pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

Ulga dla klasy średniej a kwota zmniejszająca podatek


Kwota zmniejszająca podatek to rozwiązanie funkcjonujące od lat, a jej zastosowanie powoduje, że część dochodu jest nieopodatkowana. W tym roku, kwota ta wynosi 5100 zł rocznie (425 zł miesięcznie) i jest potrącana przez pracodawcę pod warunkiem, że pracownik złożył do niego oświadczenie PIT-2. Natomiast ulga dla klasy średniej to nowe rozwiązanie wprowadzone w 2022 roku.

Zasady wyliczania ulgi


Ulga dla klasy średniej jest stosowana przez pracodawcę "z urzędu", co oznaczam że nie trzeba składać wniosku o jej stosowanie. O prawie do ulgi decyduje wielkość przychodów rocznych, jednak w celu potrącania ulgi "na bieżąco" podczas obliczania przez pracodawcę miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, przyjęty został miesięczny limit przychodów kwalifikujący do zastosowania ulgi. Limit ten wynosi od 5701 zł do 11 141 zł.

Jeżeli więc pracownik w danym miesiącu uzyska przychód mieszczący się w limicie miesięcznym, pracodawca ma obowiązek zastosować ulgę. Trzeba przy tym pamiętać, że w celu prawidłowego zastosowania ulgi, konieczne jest zsumowanie wszystkich przychodów podlegających opodatkowaniu w danym miesiącu, czyli oprócz świadczeń pieniężnych, do wysokości przychodu wlicza się świadczenia rzeczowe oraz nieodpłatne (np. PPK finansowane przez pracodawcę, dodatkowe ubezpieczenia, pakiety medyczne).

Ostatecznie o prawie do ulgi decyduje wysokość rocznych przychodów, dlatego może się zdarzyć, że pomimo stosowania ulgi w niektórych miesiącach, w końcowym rozrachunku warunek uzyskania ulgi nie zostanie spełniony, np. zostanie przekroczony roczny pułap 133 692 zł. W takiej sytuacji pracownik będzie musiał w rozliczeniu rocznym zwrócić do budżetu zastosowaną w trakcie roku ulgę.

Jeżeli pracownik nie chce, aby ulga dla klasy średniej stosowana była w trakcie roku, musi poinformować o tym swojego pracodawcę. Oświadczenie takie powinno zostać złożone na piśmie odrębnie dla każdego roku podatkowego. Istotne jest, że rezygnacja z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku nie oznacza utraty prawa do skorzystania z niej w rozliczeniu rocznym.


Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków


We wspólnym rozliczeniu, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek, jeżeli indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania. Jeżeli ich nie spełnia, to z ulgi skorzystają obydwoje małżonkowie pod warunkiem, że połowa ich rocznych, łącznych przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.
W sytuacji, w której jeden z małżonków spełnia warunki uzyskania ulgi, a drugi nie i połowa rocznych łącznych przychodów nie mieści się we wskazanym przedziale, ulga przysługuje wyłącznie małżonkowi, który spełnił warunki, np. jeden z małżonków uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 130 tysięcy złotych, a drugi uzyskał przychody z umowy zlecenia w kwocie 35 tysięcy złotych (przychody z umowy zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi).

Uwaga: jeżeli małżonkowie zdecydowali się na obliczenie ulgi od połowy łącznego przychodu, to nie mogą zastosować mieszanego sposobu jej uwzględniania. Oznacza to, że jeden z nich nie może uwzględnić „swojej podstawy ulgi” obliczanej od indywidualnych przychodów, a drugi – podstawy obliczonej od połowy ich wspólnych przychodów. W tym przypadku prawo do ulgi ustala się zawsze od połowy łącznych przychodów małżonków. Taki „wspólny” sposób skorzystania z ulgi jest też możliwy, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje żadnych przychodów.

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami:
Tel. 512 011 601, (87) 520 04 41
e-mail: biuro@rekawek.com.pl
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105)


Opracowała: Ewelina Ośka