Roczne sprawozdania za 2019 do BDO - podstawowe informacje

Zgodnie z artykułem 237aa ustawy o odpadach przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi. Sprawozdania składane za 2019 rok będą różnić się od tych za rok 2017 i 2018, ponieważ 29 czerwca 2020 roku pojawiła się nowa wersja systemu BDO (Baza Danych Odpadowych), która wykorzystuje nowe sprawozdania dotyczące odpadów.

 

Proces wprowadzania nowych sprawozdań dotyczących wytwarzanych odpadów i gospodarowania nimi był przekładany od kilku lat. Finalnie, od lipca 2020 roku przedsiębiorcy mogą składać sprawozdania za 2019 rok tylko i wyłącznie za pomocą systemu BDO oraz wyłącznie stosując się do nowych zasad. Nowe sprawozdanie obejmuje 31 tabel podzielonych na 13 działów tematycznych.

 

Nowe sprawozdania odpadowe za 2019 rok

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach z dnia 14 maja 2020 r., termin składania sprawozdań odpadowych za 2019 rok został przesunięty. Decyzja ta była spowodowana faktem, że moduł sprawozdawczy systemu BDO został udostępniony dopiero 29 czerwca 2020 roku. Zgodnie z nowym przepisem, podmioty odpowiedzialne za składanie takich sprawozdań będą mogły zrobić to z opóźnieniem. Jest to sytuacja wyjątkowa, ponieważ w następnych latach sprawozdania będą składane w standardowym terminie do 15 marca (czyli tak jak do tej pory). 

 

Co warto wiedzieć o nowych sprawozdaniach odpadowych?

Według nowych przepisów wprowadzone zostają sprawozdania zawierające następujące informacje: 

 • Rodzaj i masa odpadów wytworzonych w instalacji oraz poza nią. Wcześniej dane te były przedstawiane łącznie.
 • Rodzaj i masa odpadów magazynowanych. Do tej pory nie podawano takich danych. W tym celu w systemie wprowadzono moduł związany z gospodarką magazynową.
 • Rodzaj i masa odpadów poddanych recyklingowi w urządzeniach i instalacjach. Wcześniej dane te przedstawiano razem z danymi na temat odzysku.
 • Rodzaj i masa odpadów, które zostały unieszkodliwione lub poddane recyklingowi poza instalacją. Wcześniej dane te były podawane oddzielnie dla unieszkodliwienia i osobno dla odzysku.
 • Rodzaj i masa odpadów przeznaczonych do ponownego użycia. Są to nowe dane, których wcześniej nie podawano w sprawozdaniach.
 • Masa odpadów, które zostały wywiezione z kraju oraz przywiezione do kraju.

Stary system powodował wiele utrudnień związanych z wysyłaniem odpowiednich typów sprawozdań do odpowiednich instytucji. W związku z tym wprowadzono różne poprawki i aktualizacje mające ułatwić życie przedsiębiorcom.

 

Terminy sprawozdań za 2019 rok po zmianach

 • Styczeń

- nieczystości ciekłe (do 31 stycznia). Adresatem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 • Luty

– raport do KOBiZE (do 29 lutego). Adresatem jest Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Raport dotyczy emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.

- sprawozdania dotyczące F-GAZÓW i SZWO (do 29 lutego). Adresatem jest Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu.

 • Marzec

- zwolnienie z opłaty produktowej (do 15 marca). Adresatem jest właściwy Urząd Marszałkowski.

- opłaty środowiskowe (do 31 marca). Adresatem jest właściwy Urząd Marszałkowski.

- PRTR (do 31 marca). Adresatem jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 • Kwiecień

- sprawozdanie za pierwszy kwartał 2020 roku (do 30 kwietnia). Adresatem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 • Czerwiec

- odbiór odpadów komunalnych (Adresatem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta poprzez system BDO). Termin 31 stycznia przełożony na 30 czerwca 2020.

- selektywna zbiórka odpadów – PSZOK (Adresatem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta poprzez system BDO). Termin 31 stycznia przełożony na 30 czerwca 2020.

- zbieranie odpadów komunalnych (Adresatem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta poprzez system BDO). Termin 31 stycznia przełożony na 30 czerwca 2020.

- odpady wytwarzane, zbierane oraz przetwarzane (Adresatem jest Urząd Marszałkowski poprzez system BDO). Termin 15 marca przełożony na 30 czerwca 2020.

- opakowania, sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, akumulatory, opłata za recykling (Adresatem jest Urząd Marszałkowski poprzez system BDO). Termin 15 marca przełożony na 30 czerwca 2020.

 

Większość wspomnianych wyżej terminów została dodatkowo przedłużona do 11 września 2020 roku.

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 75 oraz 237aa (Dz.U.2020.0.797)