"Tarcza antykryzysowa": świadczenie postojowe

Osoby, które w następstwie epidemii koronawirusa doświadczyły przestoju w prowadzeniu działalności, mogą skorzystać ze wsparcia jakim jest świadczenie postojowe. Przysługuje ono przedsiębiorcy oraz osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę cywilnoprawną pod warunkiem, że nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Osoba wnioskująca o świadczenie postojowe powinna zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i być:

  • obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
lub:
  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) posiadającym prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub:
  • cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?


Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą może ubiegać się o świadczenie postojowe jeśli rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

  • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności, a przychód z jej prowadzenia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był co najmniej 15% niższy niż przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązującego na dzień złożenia wniosku), np. wniosek składany jest w kwietniu 2020 r., więc porównujemy ze sobą przychód w marcu 2020 r. i w lutym 2020 r.

  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r., a przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Uwaga: wymogów tych nie stosuje się wobec osób, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) - dla tych osób obowiązuje wysokość świadczenia stanowiąca równowartość połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Z kolei osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

  • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Wysokość świadczenia


Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., czyli 2080 zł brutto.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż połowa kwoty minimalnego wynagrodzenia (1299 zł brutto), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Świadczenia postojowe nie sumują się - w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego, przysługuje jedno takie świadczenie.

Złożenie wniosku


Aby otrzymać świadczenie postojowe należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyć wniosek:
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

Wniosek o świadczenie dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne składa zleceniodawca lub zamawiający na podstawie oświadczenia zleceniobiorcy, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą składa uprawniony do świadczenia.

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony wcześniej stan epidemii.

ZUS wypłaca świadczenie jednorazowo w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby upoważnionej do otrzymania świadczenia.Potrzebujesz pomocy w dopełnieniu formalności? Skontaktuj się z nami:
Tel. 512 011 601, (87) 520 04 41
e-mail: biuro@rekawek.com.plAutor: Ewelina Ośka

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw