"Tarcza antykryzysowa": dofinansowanie wynagrodzeń i ochrona miejsc pracy

Potrzebujesz pomocy w dopełnieniu formalności? Skontaktuj się z nami:
Tel. 512 011 601, (87) 520 04 41
e-mail: biuro@rekawek.com.pl


Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy lub dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. 


Ze spadkiem obrotów gospodarczych mamy do czynienia, jeśli:

 • łączne obroty w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku) w porównaniu do łącznych obrotów dwóch analogicznych miesięcy poprzedniego roku są co najmniej 15% niższe, np. łączne obroty w styczniu i lutym 2020 r. są 15% niższe niż łączne obroty w styczniu i lutym 2019 r.
lub: 
 • obroty w dowolnie wskazanym miesiącu kalendarzowym (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku) w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego są o co najmniej 25% niższe, np. obrót w marcu 2020 r. jest o 25% niższy niż obrót w lutym tego samego roku.

Uwaga: za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.


Aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze wsparcia muszą być spełnione następujące warunki:
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (jeżeli zaległości istnieją, ale decyzją ZUS zostały odroczone lub rozłożone na raty, to nie wykluczają one przedsiębiorcy z możliwości skorzystania ze wsparcia)
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Co istotne, jako pracownika rozumie się zarówno osobę zatrudnioną na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Uwaga: Wyjątkiem wymienionym w ustawie jest pomoc domowa zatrudniona przez osobę fizyczną.

Przestój ekonomiczny


Jeśli pracownik nie może wykonywać pracy z przyczyn nieleżących po jego stronie, ale jest w gotowości do pracy, czyli został objęty tak zwanym przestojem ekonomicznym, pracodawca może wypłacić mu wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% i nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł brutto.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony na pełen etat i otrzymuje wynagrodzenie 3500 zł brutto. W związku z objęciem go przestojem ekonomicznym, pracodawca może obniżyć wynagrodzenie do 50%. W tym przypadku byłoby to 1750 zł brutto. Jednak zgodnie z zapisami ustawy, pracownik powinien otrzymać co najmniej wysokość minimalnego wynagrodzenia czyli 2600 zł brutto, dlatego w tym przypadku kwota wynagrodzenia podczas przestoju ekonomicznego zostanie faktycznie obniżona o około 25%.

W takiej sytuacji wynagrodzenie pracownika zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość dofinansowania to 50% minimalnego wynagrodzenia.

Uwaga: dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (na dzień składania wniosku).

Obniżenie wymiaru czasu pracy


Pracodawca może również zastosować obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej jednak niż do połowy etatu. Tutaj także istnieje zastrzeżenie, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie pracownika, któremu obniżono wymiar czasu pracy o 20% również może być dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia. W tym przypadku dofinansowanie nie może wynieść więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przykład:

Przedsiębiorca 21 marca składa wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika objętego obniżeniem wymiaru czasu pracy. Na dzień składania wniosku jako poprzedni kwartał przyjmujemy ostatni kwartał 2019 r. Wówczas przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5197,86 zł. Dofinansowanie do wynagrodzenia może więc wynieść w tym przypadku do 2079,14 zł. 

a) jeśli pracownik po obniżeniu wymiaru czasu pracy powinien otrzymać wynagrodzenie 4300 zł, dofinansowanie połowy wynagrodzenia wyniosłoby 2150 zł, jednakże ustawa wprowadza wspomniany wcześniej limit  40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, więc faktyczne dofinansowanie będzie mniejsze niż połowa wynagrodzenia. 

b) pracownikowi po obniżeniu wymiaru czasu pracy przysługuje wynagrodzenie 2900 zł. Maksymalne dofinansowanie to 2079,14 zł, ale połowa należnego pracownikowi wynagrodzenia to 1450 zł. Dofinansowanie wyniesie więc 1450 zł. 

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane, Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć okres przysługiwania świadczeń.

Warunki wprowadzenia 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy są ustalane w porozumieniu. Porozumienie takie jest zawierane przez pracodawcę oraz organizacje związkowe lub przedstawicieli pracowników. Kopię porozumienia pracodawca jest zobowiązany przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Porozumienie powinno określać co najmniej:

 • grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy
 • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników
 • okres przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników 


W przypadku spadku obrotów gospodarczych* w następstwie wystąpienia COVID-19, przedsiębiorca może również wnioskować do Starosty o dofinansowanie części wynagrodzeń osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub inną umowę cywilnoprawną, jeżeli odprowadzane są składki na ubezpieczenie z tytułu tych umów.

*Spadek obrotów gospodarczych w tym przypadku - zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego


Wysokość dofinansowania jest zależna od stopnia spadku obrotów gospodarczych i wynosi:
 • przy spadku co najmniej 30% - maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o należne od pracodawcy składki ZUS dla każdego pracownika objętego wnioskiem
 • przy spadku co najmniej 50% - maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o należne od pracodawcy składki ZUS dla każdego pracownika objętego wnioskiem
 • przy spadku obrotów o co najmniej 80% - maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o należne od pracodawcy składki ZUS dla każdego pracownika objętego wnioskiem

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek przedsiębiorcy składany w odpowiednim Urzędzie Pracy w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
 • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 • przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej

W przypadku pozytywnej decyzji, dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych przez maksymalnie 3 miesiące, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową.

Uwaga: Rada Ministrów może przedłużyć okres wypłacania dofinansowania, jeżeli sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym będzie tego wymagała.

Przedsiębiorca otrzymujący dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników, których wynagrodzenia zostały objęte dofinansowaniem przez cały okres tego dofinansowania oraz po jego zakończeniu przez czas równy temu okresowi (czyli jeśli dofinansowanie wypłacane jest przez 3 miesiące - wszyscy pracownicy objęci umową muszą być zatrudnieni łącznie przez 6 miesięcy). Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, konieczne będzie zwrócenie dofinansowania w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym pracownik nie był, a powinien być zatrudniony.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Autor: Ewelina Ośka


Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw