"Tarcza antykryzysowa": pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca, który swoją działalność prowadził przed 1 marca 2020 roku, może wnioskować o pożyczkę z Funduszu Pracy. Pożyczka w wysokości do 5 tysięcy złotych jest udzielana przez starostę na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i może być wykorzystana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

*Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Dla kogo? 


Z pożyczki skorzystać może przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro (lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).
Pracodawca, który skorzystał ze zwolnienia z tytułu opłacania składek ZUS pozostaje uprawniony do złożenia wniosku o mikropożyczkę, jeżeli spełnia pozostałe warunki.

Uwaga: O pożyczkę nie może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, który na dzień 29.02.2020 r. nie zatrudniał pracowników i na dzień złożenia wniosku też nie zatrudnia pracowników oraz przedsiębiorca który na dzień 29.02.2020 r. zatrudniał pracowników ale na dzień złożenia wniosku nie zatrudnia nikogo.


Gdzie złożyć wniosek? 


Wniosek o pożyczkę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.  Musi być on podpisany elektronicznie, należy do niego obowiązkowo dołączyć Umowę, która może pozostać bez podpisu elektronicznego.

Zobacz wzór umowy pożyczki - KLIKNIJ
Istnieje możliwość złożenia dokumentów w formie papierowej, w tym celu należy wypełnić edytowalną wersję wniosku, wydrukować i podpisać, wydrukować Umowę i również ją podpisać po czym oba oryginalnie dokumenty (nie skany) włożyć w kopertę i wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do skrzynki podawczej we właściwym Urzędzie.


Potrzebujesz pomocy w dopełnieniu formalności? Skontaktuj się z nami:
Tel. 512 011 601, (87) 520 04 41
e-mail: biuro@rekawek.com.pl


Warunki spłaty


Pożyczka spłacana jest na podstawie przygotowanego przez Urząd Pracy harmonogramu spłaty ratalnej.

Przez pierwsze 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki obowiązuje karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami. Przedsiębiorca może również wystąpić z wnioskiem o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w porównaniu do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

We wniosku o umorzenie spłaty, prowadzący działalność oświadcza, że stan zatrudnienia nie uległ zmianie. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Uwaga: Jeżeli na dzień podpisania umowy stan zatrudnienia u mikroprzedsiębiorcy jest niższy niż w dniu 29.02.2020 r. pożyczkobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę i ją otrzymać ale nie będzie miał prawa do jej umorzenia, czyli będzie musiał dokonać jej spłaty po trzech miesiącach z rozłożeniem jej na 12 rat łącznie z odsetkami.


Autor: Ewelina Ośka


Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)