"Tarcza antykryzysowa": zwolnienie z obowiązku płacenia składek

Potrzebujesz pomocy w dopełnieniu formalności? Skontaktuj się z nami:
Tel. 512 011 601, (87) 520 04 41
e-mail: biuro@rekawek.com.plPłatnik składek zgłoszony przed dniem 1 lutego 2020 r., który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż dziesięciu ubezpieczonych, może złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku płacenia nieopłaconych należności za okres od 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. z tytułu składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych na ten okres: na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Również płatnik składek będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, po złożeniu wniosku, może zostać zwolniony z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli:
  • prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. 
i:
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. czyli  15 681 zł.*
*  prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.  to 5 227,00 zł

Formalności


Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należy przekazać w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Powinien on zawierać:
  • dane płatnika składek: imię i nazwisko, nazwę skróconą, adres korespondencyjny, NIP, Regon (w przypadku braku tych numerów PESEL lub serię i numer dowodu osobistego/paszportu)
  • oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020r.
  • inne informacje niezbędne do umorzenia składek
  • podpis wnioskodawcy

Należy pamiętać o przesyłaniu deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami płatnik zwolniony jest z obowiązku ich składania. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji/raportów należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. W przypadku, gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.


Autor: Ewelina Ośka

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1147).