Wszystko o Profilu Zaufanym

Profil zaufany Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest niczym innym, niż elektronicznym zestawem danych, pozwalających na jednoznaczne potwierdzenie tożsamości Obywatela, czyli jego identyfikacji w systemie administracji elektronicznej, podczas załatwiania różnego rodzaju spraw urzędowych przez Internet.


Zakładanie Profilu Zaufanego


Założenie Profilu Zaufanego możliwe jest do przeprowadzenia na dwa, zupełnie bezpłatne sposoby - za pośrednictwem elektronicznej bankowości oraz poprzez złożenie stosownego wniosku i późniejsze potwierdzenie tożsamości w jednym z wybranych punktów.

Przy wyborze pierwszej opcji wystarczy jedynie zalogować się do swojej bankowości elektronicznej, złożyć odpowiedni wniosek i potwierdzić operację za pomocą kodu autoryzacyjnego. Niewątpliwą zaletą rozwiązania jest niemal natychmiastowa aktywacja profilu, bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek innych formalności.

Założenie profilu zaufanego możliwe jest w serwisach:

  • ING Bank Śląski
  • Bank Pekao
  • T-mobile Usługi Bankowe
  • Alior Bank
  • PKO Bank Polski
  • mBank
  • Inteligo
  • Bank Millennium
  • Santander
  • Envelo (Grupa Poczty Polskiej)

Drugi sposób polega na złożeniu drogą elektroniczną udostępnionego w systemie wniosku, a następnie potwierdzenie swojej tożsamości w terminie 14-stu dni w jednym z wybranych przez siebie punktów potwierdzających, których listę opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Oczywiście w przypadku posiadania elektronicznego podpisu dostępna jest możliwość potwierdzenia wniosku certyfikatem kwalifikowanym. Przekroczenie terminu 14-stu dni skutkuje usunięciem wniosku z systemu.

Zakres danych


Profil Zaufany zawiera dane dotyczące osoby wnioskującej – imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL, identyfikator użytkownika oraz profilu zaufanego, czas potwierdzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, jak również informacje o czynnikach uwierzytelniania wybranych przez użytkownika oraz termin ważności, ponieważ profil wygasa po upływie trzech lat, przy czym istnieje możliwość jego bezpłatnego przedłużenia na kolejne trzy lata.

 

Możliwości wykorzystania


Posiadanie Profilu Zaufania umożliwia załatwienie szeregu spraw urzędowych, bez konieczności osobistej wizyty w podmiotach publicznych, takich jak Urząd Miasta, Centralna Ewidencja Podmiotów Gospodarczych oraz ZUS, jak również bez stosowania dodatkowych sposobów uwierzytelniania, na przykład za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W szybki i prosty sposób możliwe jest złożenie wniosku o wydanie dowodu dla siebie, bądź dziecka, świadczenie Rodzina 500+, czy rejestrację działalności gospodarczej. Z pomocą profilu zaufania można także uzyskać odpisy aktów lub innych dokumentów, złożyć deklaracje podatkowe, wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Społecznego, zgłosić urodzenie nowego członka rodziny, zawiadomić o sprzedaży auta lub dopisać się do spisu wyborców. A to tylko niektóre z licznych przykładów.

Tymczasowy Profil Zaufania


Jest to zupełnie nowa - przygotowana na czas pandemii koronawirusa usługa, dostępna dopiero od 23 kwietnia 2020 roku, zgodnie z wprowadzonymi przepisami w nowelizacji specustawy dotyczącej COVID-19.

W celu założenia Tymczasowego Profilu Zaufania należy złożyć stosowny wniosek na stronie internetowej gov.pl. We wniosku oprócz własnych danych, należy uwzględnić preferowane godziny kontaktu z urzędnikiem, a także dokonać wyboru aplikacji do rozmowy video.

Procedura zapewnia całkowite bezpieczeństwo, ponieważ oprócz uzupełnienia i wysłania wniosku, dochodzi również jego autoryzacja kodem otrzymanym w wiadomości SMS, a następnie późniejsza rozmowa video z urzędnikiem, który przed zatwierdzeniem autentyczności profilu ma obowiązek dokładnego zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy.

Okres ważności takiego rozwiązania to trzy miesiące, chociaż ustawa zastrzega możliwość jego wydłużenia w szczególnych okolicznościach.

Natomiast nagranie audiowizualne rozmowy urzędnika z wnioskodawcą przechowywane jest przez okres aż 6 lat.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1626)

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)