22 marca 2018r. Prezydent podpisał pakiet 5 ustaw wchodzących w skład tzw. Konstytucji dla Biznesu. Działalność nierejestrowana stanowi jedną z nowych możliwości dla rozważających uruchomienie własnej działalności regulowaną przez Ustawę – Prawo przedsiębiorców. Jeśli zastanawiasz się jakby to było prowadzić własny biznes, masz pomysł i warunki by go realizować, teraz bez obowiązku rejestracji, bez wielu formalności, bez ponoszenia kosztów chociażby na składki ZUS będziesz mógł spróbować pracy na swoim. Przepisy wejdą w życie 30 kwietnia.

 

CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy – Prawo przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowana, to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

NIE JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ W ROZUMIENIU PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przepisy ustawy wprost wskazują, że działalność nierejestrowana nie stanowi działalności gospodarczej. W efekcie osoba trudniąca się taką działalnością nie jest jednocześnie przedsiębiorcą. W konsekwencji nie ma obowiązku składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Nie zapominajmy jednak, że w polskim prawie istnieje wiele definicji przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Jeżeli prowadzący działalność nieewidencjonowaną spełni zapisy wynikające z III Działu  Kodeksu Cywilnego – będzie przedsiębiorcą w jego rozumieniu – i jako taki będzie miał wszystkie obowiązki (i prawa) przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla przedsiębiorców. Będą go również obowiązywać przepisy adresowane do przedsiębiorców w innych aktach prawnych, odwołujących się do definicji przedsiębiorcy opartej na Kodeksie Cywilnym – także te, dotyczące relacji z konsumentami.

 

NIE PODLEGASZ UBEZPIECZENIOM W ZUS

Działalność nierejestrowana jednocześnie nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym prowadzący działalność nierejestrowaną nie ma obowiązku zgłoszenia się do tych ubezpieczeń, jak też rejestrowania się jako płatnik składek.

 

KIEDY MOŻEMY MÓWIĆ O DZIAŁALNOŚCI NIEEWIDENCJONOWANEJ?

Aby móc korzystać z możliwości jaką daje nam Prawo przedsiębiorców należy spełnić łącznie cztery warunki.

WARUNEK I – przychód z tytułu działalności nierejestrowanej nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2018r. Wynagrodzenie minimalne wynosi 2 100 zł, czyli przychód z działalności nieewidencjonowanej nie może przekroczyć 1050 zł w każdym miesiącu prowadzenia takiej działalności.

Przekroczenie limitu powoduje automatycznie uznanie działalności za działalność gospodarczą. Jednak  zgodnie z przepisami ma Pani 7 dni na złożenie wniosku o wpisanie do CEIDG. Do czasu dokonania wpisu, uzyskiwane przychody nadal będą stanowiły przychody z innych źródeł. Po przekroczeniu 7-dniowego terminu wszystkie przychody uznawane są już za przychody z działalności gospodarczej – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

WARUNEK II – działalność nieewidencjonowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna.

WARUNEK III – działalność nieewidencjonowana jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy.

W przepisach wprowadzających Prawo Przedsiębiorców znajduje się przepis przejściowy stanowiący, iż przepisy o działalności nieewidencjonowanej stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 1 roku przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do CEIDG lub które zostały wykreślone z CEIDG więcej niż 1 rok przed dniem wejścia w życie ustawy – nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

WARUNEK IV –  działalnością nierejestrowaną nie może być działalność wymagająca koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanych.

 

PODATEK VAT – OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Kolejną, własną definicję działalności gospodarczej określa Ustawa o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) Obejmuje ona również osoby, które będą – zgodnie z Prawem przedsiębiorców – prowadziły działalność nieewidencjonowaną.

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty
200 000zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

Ze względu na limit przychodów w działalności nieewidencjonowanej, nie ma możliwości przekroczenia limitu do VAT przez osobę prowadzącą działalność nieewidencjonowaną. W związku z powyższym działalność ta będzie objęta zwolnieniem z VAT, a osoba ją prowadząca będzie uprawniona do wystawiania faktur.

Jednocześnie art. 109 ustawy o VAT nakłada na podatników korzystających ze zwolnienia obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Ust. 3. Art. 109 ustawy o VAT określa elementy jakie ma zawierać ewidencja w przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzenia deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej,  w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. (Edytowano 21.04.2018r. Wzór nie dotyczy działalności nieewidencjonowanej)

W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 23%, bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

 

JAK WYSTAWIĆ FAKTURĘ W DZIAŁALNOŚCI NIEEWIDENCJONOWANEJ?

Zgodnie z §3 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur, faktura osoby prowadzącej działalność nieewidencjonowaną powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem.

 

PODATEK DOCHODOWY ROZLICZYSZ W ZEZNANIU ROCZNYM

Do ustawy o podatku dochodowym w art. 20 wprowadza się przepisy określające, do jakich przychodów należy zaliczać przychody z działalności nieewidencjonowanej.

„1ba. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”

Tak więc dochód do opodatkowania z działalności nieewidencjonowanej będzie ustalony na zasadach ogólnych tj. po pomniejszeniu przychodów o udokumentowane koszty, a podatek obliczony według stawki 18% lub 32% – przewidzianej dla przychodów z innych źródeł i rozliczony w zeznaniu rocznym przez prowadzącego tę działalność.

 

Przykład: Planuję otworzyć szkółkę jazdy konnej. Pracuję w firmie na pełen etat. Działalność byłaby dodatkowym dochodem. Nie prowadziłem wcześniej działalności gospodarczej. Przychody w miesiącu nie przekroczyłyby 1050 zł. Posiadam uprawnienia instruktorskie, potrzebny sprzęt oraz konie. Jak rozpocząć tę działalność? Czy można się reklamować?

W opisanym przykładzie nie zostanie przekroczony limit 50% minimalnego wynagrodzenia na 2018r., działalność wykonywać będzie  osobiście i na własny rachunek osoba fizyczna, która nie prowadziła wcześniej działalności gospodarczej. Szkoła jazdy konnej zaklasyfikowana przez Polską Klasyfikację Działalności w dziale Edukacja pod numerem 85.51.Z jako Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych nie jest objęta obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia czy też wpisu do rejestru działalności regulowanych. Wszystkie warunki opisane przez ustawę są spełnione. Stosunek pracy w jakim pozostaje pytający nie stanowi przeszkody do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Aby ją rozpocząć wystarczy zacząć działać, pamiętając o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży zgodnie z ust. 1. Art. 109 ustawy o VAT. Ponieważ jest to rozwiązanie uregulowane przepisami nie ma żadnych przeciwwskazań aby działalność reklamować.

Tak wygląda kwestia działalności nieewidencjonowanej od strony przepisów. A jak Tobie podoba się nowe rozwiązanie? Jesteśmy ciekawi Twojej opinii. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu działalności nieewidencjonowanej zapraszamy do naszego biura. Chętnie pomożemy postawić Ci pierwsze kroki na drodze do własnego biznesu. 

AUTOR: Sylwia Wieloch

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

USTAWAz dnia 6 marca 2018 r.o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.  2018 poz. 647)

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (DzU. 2013 poz 1485)

USTAWA o podatku od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 200 ze zm.)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 ze zm.)

33 komentarze

About the Author

33 Replies to “Przetestuj swój pomysł na biznes, czyli czym jest działalność nieewidencjonowana”

 1. Czy można sprzedawać elektronikę prowadząc działalność nierejestrowaną czy trzeba mieć kasę fiskalną?

  1. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy reejestrującej, nie stosuje się m.in. w przypadku:
   – sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
   – sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
   – zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

   W przypadku tych produktów występuje bezwzględny obowiązek stosowania kasy fiskalnej, jednak zgodnie z najnowszymi interpretacjami nie wyklucza to działalności nieewidencjonowanej.

 2. Artykuł bardzo ciekawie i zrozumiale napisany, jednak chyba wkradł się błąd. Ewidencja z art. 109 ust. 3 nie dotyczy działalności, o jakich mowa w artykule powyżej. Tam jest “z wyjątkiem”. Prowadzą oni ewidencję uproszczoną. Chyba dobrze zrozumiałam art. 109 ust. 3? Pozdrawiam

  1. Zgadza się, art. 109 ust. 1. mówi wyłącznie o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, nie narzuca jednak elementów w niej zawartych.
   Ust. 3 art. 109 określa elementy jakie zawierać ma ewidencja w przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzenia deklaracji podatkowej VAT oraz informacji podsumowującej, czyli niezbędne do prawidłowego ich sporządzenia. Nie będzie jednak błędem, jeśli ktoś zdecyduje się zastosować elementy proponowane przez ten zapis.
   Agnieszko, dziękuję za uwagę. Stosowne poprawki zostały już naniesione.

 3. Chciałbym prowadzić serwis komputerowy z dojazdem do klienta (w wieczorowych godzinach). Jestem zatrudniony na UOP. Czy w tym przypadku nie ma przeciwwskazań do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej?

  1. Umowa o pracę nie wyklucza prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Należy jednak rozważyć co w ramach planowanej działalności, w tym przypadku serwisu komputerowego, będzie przedmiotem sprzedaży. Jeśli będziesz wykonywał wyłącznie usługi serwisowe – nie ma przeciwwskazań, spokojnie możesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną, do momentu osiągnięcia miesięcznego przychodu w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.
   Jeśli jednak będziesz dokonywał także sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (np. dysków, kart pamięci, itp.) lub sprzętu telekomunikacyjnego (ruter, swich, karta sieciowa), to zgodnie z przywołanym już rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących będziesz zobligowany do ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

 4. Witam zajmuję się świadczeniem usług dla firm kamieniarskich tzn. wykonuje grawery nagrobkowe , ponadto zdjęcia na porcelanie przy zdjęciach dokonuje zakupu materiałów w postaci płytek ceramicznych następnie wykonuje nadruk i sprzedaje gotowy produkt firmą kamieniarskim .
  Czy mogę prowadzić nieewidencjonowaną działalność i czy muszę posiadać kasę fiskalną?
  Obecnie firma jest na żonę ostatnią działalność prowadziłem 6 lat temu.
  Pozdrawiam

  1. Kasa fiskalna dotyczy wyłącznie sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W opisanym przypadku sprzedaż dokonywana jest na rzecz firm, dlatego nie ma obowiązku stosowania kasy rejestrującej.
   Spełniony jest także warunek 60 miesięcy przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.
   Usługi, o których piszesz możesz wykonywać w ramach działalności nieewidencjonowanej. Należy jednak pamiętać o miesięcznym limicie przychodów (nie dochodów).

 5. Witam czy mogę prowadzić wynajem pokoi na doby dla turystów? Bez kasy fiskalnej ? Nie przekraczając 1050zl msc. Czy wystawiam wtedy rachunek dla ewidencjonowania przychodu i czy rachunek to np kwota 30zl czy 30zl plus VAT? Dziękuję za odpowiedź

  1. Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziłeś działalności gospodarczej, możesz prowadzić wynajem pokoi dla turystów w ramach działalności nieewidencjonowanej. Kasa fiskalna nie obowiązuje do momentu przekroczenia przychodu w łącznej wysokości 20 000 zł. W tym przypadku nie jesteś także podatnikiem VAT, więc na rachunku pojawia się kwota 30 zł – nie naliczasz podatku VAT. Dla celów ewidencyjnych należy prowadzić ewidencję sprzedaży. Fakturę wystawiamy w sytuacji, kiedy kontrahent o nią poprosi i uwzględniamy ją w prowadzonej ewidencji za dany miesiąc.

   1. Dzień dobry. Interseuje mnie podobna działalność tj. wynajem pokoi w gospodarstwie agroturystycznym(nie jestem rolnikiem). Z tego co wiem, w tym przypadku należy zgłosić obiekt do ewidencji, gdyż jest to działalność zaliczana do usług hotelarskich. Do zgłoszenia należy załączyć KRS, NIP, a przecież prowadząc działalność nierejestrowaną ich nie posiadam…

    1. Co do zasady, osoba prowadząca działalność nierejestrową nie ma obowiązku uzyskania numeru NIP, jednak szczególne przepisy mogą przewidywać konieczność jego nadania. Można wystąpić dobrowolnie o nadanie NIP przy pomocy formularza NIP-7.

 6. Witam. W czerwcu 2015r zamknęłam działalność gospodarczą, więc dopiero miną 3 lata.Obecnie nie pracuję i chciałabym sprzedawać rzeczy przez siebie uszyte. Nie wiedząc , czy to dobry pomysł, czy mogę prowadzić sprzedaż bez rejestrowania działalności? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

  1. Z informacji wynika, że spełniasz warunek przepisów przejściowych wprowadzających Prawo przedsiębiorców, które mówią, że przepisy o działalności nieewidencjonowanej stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 1 roku przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do CEIDG lub które zostały wykreślone z CEIDG więcej niż 1 rok przed dniem wejścia w życie ustawy.
   Twoja działalność została wykreślona z CEiDG przed 1 maja 2017r. i w ciągu ostatniego roku nie została ponownie wpisana. W związku z powyższym możesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną.

 7. Dzień dobry,
  czy w ramach działalności nieewidencjonowanej mogę sprzedawać własne wyroby rękodzielnicze np bizuterie? jestem osobą bezrobotną zarejestrowana w urzędzie pracy czy powinnam się z niego wyrejestrować? co wtedy z moim ubezpieczeniem? i jak powinien wyglądać taki wzór ewidencji sprzedaży? A jeśli ktoś nie poprosi o fakturę to nie dostaje żadnego dowodu zakupu? Będę wdzięczna za odp
  Pozdrawiam
  Monika

  1. Oczywiście możesz sprzedawać własne wyroby rękodzielnicze. Nie ma ustawowo określonego wzoru uproszczonej ewidencji sprzedaży. Z pewnością powinna dokumentować każdy uzyskany przychód oraz datę w jakim został osiągnięty.
   Sprzedaż bezrachunkowa nie rodzi konieczności wystawiania dodatkowych dokumentów, więc jeśli klient nie prosi o fakturę, odnotowujemy osiągnięty przychód wyłącznie w ewidencji
   Nie musisz także dokonywać wyrejestrowania z Urzędu Pracy. Ten temat omówimy szerzej w kolejnym wpisie. Serdecznie zapraszam do lektury

   1. Bardzo niecierpliwie czekam na Państwa opinię nt. prowadzenia działalności nierejestrowanej i bycia zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Do tej pory nie udało mi się znaleźć informacji na ten temat.

 8. A co w przypadku gdy osoba spełnia wszelkie warunki do prowadzenia działalności nierejestrowanej, natomiast rodzaj usług jakie będzie świadczyć obliguje ją do posiadania kasy fiskalnej od samego początku (np. kosmetyczka)? Interesuje mnie aspekt praktyczny: czy to jednak wyłącza ją z możliwości prowadzenia działalności bez jej rejestracji, bo musi zafiskalizować urządzenie na firmę czy rejestruje kasę na siebie – jako osobę prywatną? Odnoszę wrażenie, że ten temat jest pomijany i nie znalazłam nic konkretnego w internecie. Może Państwo pomogą wyjaśnić tą kwestię, a już w ogóle byłoby wspaniale z przytoczeniem konkretnych przepisów lub interpretacji. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 9. Witam, Czy będąc wspólnikiem w spółce z o.o. (20% udziałów) mogę jednocześnie korzystać z działalności nierejestrowej? Ze spółki jako autor treści otrzymuję wynagrodzenie – umowa o dzieło. Natomiast na działalności nierejestrowej chciałabym sprzedawać drobne usługi. pozdrawiam

  1. Jeśli spełniasz wszystkie warunki, tj. będziesz świadczyć usługi osobiście, przychód z ich tytułu nie przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, nie prowadziłaś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy, nie ma przeciwskazań do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej.

 10. Witam. Czy w ramach działalności nierwidencjonowanej mogę prowadzić biuro rachunkowe?

  1. Od 10 sierpnia 2014 r. każdy da osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,ubezpieczenie OC oraz niekarana w zakresie określonych przestępstw, może usługowo prowadzić księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe dla klientów i udzielać im porad podatkowych, bez obowiązku posiadania certyfikatu księgowego wydawanego przez Ministerstwo Finansów. Działalność biur rachunkowych, które nie obejmują doradztwa podatkowego nie jest więc działalnością wymagającą koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanych. Teoretycznie możesz więc prowadzić biuro rachunkowe w ramach działalności nieewidencjonowanej, jeżeli spełniasz pozostałe warunki: nie prowadziłaś działalności przez ostatnie 60 miesięcy, przychód z działalności nieewidencjonowanej nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie i będziesz tę działalność prowadzić osobiście.

 11. Witam, jestem rolnikiem ryczałtowym i chciałbym prowadzić działalność nierejestrowaną a dokładnie polerowanie karoserii samochodowych. w 2016 roku zakończyłem działalność gospodarczą i przeszedłem na krus.

  1. Oczywiście, możesz prowadzić działalność nierejestrowaną. W Twoim przypadku zastosowanie będzie miał art 195 Prawa Przedsiębiorców.

 12. Witam,
  Pracuje jako nauczyciel w prywatnym przedszkolu.
  Mam umowe o prace na czas nirokreslony. Obecnie przebywam na urlopie macierzynskim. Przeszlam wszystkie szkolenia w kierunku stylizacji rzęs. Chcialabym robic to dodatkowo. Czy moge otworzyc dzialalnosc nieewidencjonowaną? Czy moge sie reklamowac na portalach takich jak fb?.czy moge jakos nazwqc swoja dzialalnosc? Przychod na pewni nie bedzie przekraczal 1000 zl miesiecznie a wszystkie niezbedne narzedzia kupie. Fv wystawiac za pomoca programu czy gotowych druków? Prosze o odpowiedz.

  1. Magdaleno, oczywiście możesz otworzyć dzialalność nieewidencjonowaną. Możesz rekalmować się w dowolny sposób oraz nazwać swoją działalność, i nie ma znaczenia w jakiej formie wystawisz fakturę, powinna zawierać niezbędne elementy. Warunkiem jest spełnienie wymagań działalności nieewidencjonowanej opisanych w artykule.

 13. Witam
  Chciałbym rozpocząć działalność bez rejestracji.
  Ma to być warsztat samochodowy świadczący usługi tylko w zakresie elektroniki pojazdowej.
  Z tego co się dowiedziałem działalność taka wymaga kasy fiskalnej która powinna być zarejestrowana na firmę.
  Jeżeli spełnię warunki działalności „bez rejestracji” mogę ją prowadzić bez kasy fiskalnej?
  Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

  1. Prowadzenie działalności nierejestrowej nie znosi obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeśli wykonywana działalność ze względu na swój przedmiot jest wyłączona ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji. Oznacza to, że dokonując sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników, należy taką sprzedaż rejestrować kasą fiskalną niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu.

 14. Witam,
  Jestem psychologiem. Chciałabym założyć działalność nierejestrowaną i udzielać porad psychologicznych. Czy mogę reklamować w Internecie swoje usługi tak jak w przypadku działalności gospodarczej? Myślałam o stronie internetowej mojej działalności, wizytówkach itp. Czy są jakieś ograniczenia w reklamowaniu usług będąc na działalności nierejestrowanej? Z tego co wiem, początkowo trudno jest o klientów, dlatego zależałoby mi na dobrej reklamie. Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź.

 15. Jestem kosmetyczka chciałabym spróbować poprowadzić mały gabinet kosmetyczny oczywiście zakładając że nie przekrocze limitu pieniężnego czy wymagana jest kasa fiskalna? I czy przy działalności niezarejestrowanej można się reklamować? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

  1. Prowadzenie działalności nierejestrowej nie znosi obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeśli wykonywana działalność ze względu na swój przedmiot jest wyłączona ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji. Oznacza to, że prowadząc działalność kosmetyczną i kosmetologiczną, należy taką sprzedaż rejestrować kasą fiskalną niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu.

   Jeśli natomiast chodzi o reklamowanie się, to przy takiej działalności można reklamować swoje usługi bez ograniczeń.

Comments are closed.