Działalność nieewidencjonowana a status osoby bezrobotnej.

Bardzo nas cieszy, że nasze artykuły wzbudziły Wasze zainteresowanie. Pojawia się mnóstwo uwag i kolejne pytania. Dziś odpowiadamy na jedno z nich:

czy prowadząc działalność nieewidencjonowaną można pozostać zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy?

 

Zacznijmy od początku.

 

Kto może zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Status osoby bezrobotnej możesz uzyskać spełniając szereg warunków. Przede wszystkim musisz być osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej. Ale to nie wszystko. Podlegasz rejestracji jako osoba bezrobotna, gdy nie złożyłeś wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nie podlegasz, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

 

Czym jest inna praca zarobkowa?

Tę kwestię reguluje definicja zawarta w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Inna praca zarobkowa  oznacza wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

 

Działalność nierejestrowana

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy – Prawo przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowana, to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

Podsumujmy:

– prowadząc działalność nierejestrowaną nie osiągasz miesięcznego przychodu wyższego niż 50% minimalnego wynagrodzenia

– nie posiadasz wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

– nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

– działalność nierejestrowana zgodnie z definicją nie jest formą innej pracy zarobkowej

 

WNIOSEK: działalność nierejestrowana nie wyklucza rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna

Nasze stanowisko potwierdziło w rozmowie telefonicznej Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia,  zielonalinia.gov.pl

UWAGA: przed dokonaniem oceny, czy możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna prowadząc działalność nierejestrowaną, sprawdź pełen zakres warunków jakie należy spełnić by dokonać takiej rejestracji. Tu znajdziesz pełny tekst przepisu : https://bit.ly/2KAjFCe).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2012 poz. 1299)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1065)

Lekki start – ulga dla początkujących przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu, na którą składa się 6 ustaw, wprowadza rozwiązania będące udogodnieniem, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. O możliwości prowadzenia działalności nieewidencjonowanej pisaliśmy tutaj.

Dziś kilka słów o kolejnym udogodnieniu, tzw. “uldze na start” dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Prowadząc pozarolniczą działalność, jeśli nie masz innych tytułów do ubezpieczeń (np. umowa o pracę), podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności.

Na swój wniosek możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Tak było dotychczas. Co zmieni się od 30 kwietnia?

 

NA DOBRY POCZĄTEK ULGA NA START

Nowe prawo wychodzi naprzeciw potrzebom początkujących przedsiębiorców. Po wyczerpaniu możliwości jaką daje działalność nieewidencjonowana będziesz mógł skorzystać z “ulgi na start”, która zwalnia Cię z obowiązku opłacania składek społecznych.

Warunki jakie należy spełnić opisuje Art. 18. 1. Prawa przedsiębiorców. Z ulgi może skorzystać osoba fizyczna, która:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Jeśli pracowałeś w firmie X w 2018 lub 2017 roku jako pracownik budowlany, a teraz chcesz rozpocząć działalność, której przedmiotem będą usługi budowlane, to możesz skorzystać z ulgi tylko pod warunkiem, że nie będziesz świadczył tych usług swojemu byłemu pracodawcy, czyli firmie X.

Gdybyś jednak zdecydował się na działalność polegającą na naprawie pojazdów i świadczył te usługi firmie X, skorzystasz z ulgi, ponieważ czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej różnią się od tych, które wykonywałeś w ramach umowy o pracę z firmą X.

W odróżnieniu do działalności nieewidencjonowanej z „ulgi na start” będziesz mógł skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej.

 

BEZ SKŁADKI SPOŁECZNEJ – BEZ ZASIŁKU CHOROBOWEGO I ŚWIADCZEŃ WYPADKOWYCH

Kolejna ważna kwestia, o której należy pamiętać – zwolnieniem zostały objęte składki na ubezpieczenie społeczne. “Ulga na start” nie oznacza całkowitego zwolnienia z kosztów ZUS. Opłacać będziesz składkę zdrowotną, która na dzień dzisiejszy wynosi 319,94 zł

Nie zapłacisz natomiast składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej. Warto wiedzieć, co się z tym wiąże. W przypadku choroby lub niezdolności do pracy nie uzyskasz wypłaty świadczenia chorobowego, nie będziesz miał także prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

 

DLACZEGO 2-GI DZIEŃ MIESIĄCA JEST NAJLEPSZYM DNIEM NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI?

Nie ma to nic wspólnego z przesądami, ani magicznym wpływem liczby 2. Rozpoczynając działalność 2-go dnia miesiąca zyskujemy praktycznie cały miesiąc ulgi. Zwolnienie z opłaty składek społecznych przysługuje bowiem przedsiębiorcy przez pełne 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jak to działa?

PRZYKŁAD 1:

Rejestrujesz firmę 1 czerwca 2018 roku. „Ulga na start” będzie Ci przysługiwać do 30 listopada 2018 roku (6 pełnych miesięcy).

 

PRZYKŁAD 2:

Rejestrujesz działalność gospodarczą 2 czerwca 2018 roku. Pierwszym pełnym miesiącem prowadzenia działalności będzie lipiec 2018r. To oznacza, że preferencyjne składki będą przysługiwać Ci do 31 grudnia 2018 roku – czyli przez pełne 6 miesięcy plus 29 dni czerwca.

 

Z analizy przykładów łatwo wyciągnąć wniosek, że założenie firmy pierwszego dnia miesiąca lub w ostatnich dniach miesiąca nie jest korzystne. Takie rozwiązanie ogranicza czas w jakim możesz korzystać z prawa do „ulgi na start”.

 

6 MIESIĘCY MINĘŁO. 

Po upływie 6 miesięcy będziesz zobowiązany dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, przy czym masz prawo, przez kolejne 24 miesiące korzystać z jeszcze jednej preferencji przewidzianej przez przepisy dla nowych przedsiębiorców – obniżonej kwoty składki społecznej.

Jej poszczególne składniki stanowią procent od minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, która w 2018r.  wynosi 630 zł, czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 kwietnia 2018 roku obniżone składki wynoszą odpowiednio:

 • emerytalna – 122,98 zł
 • rentowa – 50,40 zł
 • chorobowa – 15,44 zł
 • wypadkowa – 10,52 zł

Razem  to 199,34 zł, z uwzględnieniem składki chorobowej, która jest nieobowiązkowa. Gdybyśmy dziś obliczali miesięczne zobowiązanie do ZUS wyniesie ono razem ze składką zdrowotną ok. 520 zł.

Tak jak w poprzednim przypadku należy pamiętać, że opłacanie składki ZUS w najniższym możliwym wymiarze powoduje, że w przyszłości otrzymywane świadczenia z tego tytułu również będą należeć do najniższych.

 

CO DALEJ?

Po upływie 24 miesięcy przedsiębiorca traci wszelkie ulgi w opłatach składek na ubezpieczenie, a jego przelew do ZUS uwzględniając dobrowolną składkę chorobową, składkę zdrowotną oraz Fundusz Pracy wyniesie 1228,70zł (stan na kwiecień 2018r).

 

NA KONIEC WAŻNE UWAGI:

 • W każdej chwili masz prawo zrezygnować z preferencji i zgłosić się do pełnych ubezpieczeń.
 • Jeśli zrezygnujesz z ulgi na start lub obniżonych składek ZUS, do czego masz prawo, kolejny raz będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności.
 • Zawieszenie działalności nie przerywa biegu terminów ustalonych dla poszczególnych preferencji. Oznacza to, że jeśli korzystasz z ulgi na start od 2.06.2018 r., od 1.08.2018 r. zawiesisz działalność do 30.09.2018 r. Po wznowieniu działalności będziesz mieć prawo do „ulgi na start” jeszcze przez 3 miesiące. Identycznie działa przepis w przypadku 24 miesięcy obniżonych składek ZUS.

Jeśli artykuł nie rozwiał Twoich wątpliwości, śmiało zadaj pytanie w komentarzu. Czekamy także na uwagi i propozycje kolejnych tematów.

 

AUTORKI: Sylwia Wieloch i Joanna Dunaj

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

Przetestuj swój pomysł na biznes, czyli czym jest działalność nieewidencjonowana

22 marca 2018r. Prezydent podpisał pakiet 5 ustaw wchodzących w skład tzw. Konstytucji dla Biznesu. Działalność nierejestrowana stanowi jedną z nowych możliwości dla rozważających uruchomienie własnej działalności regulowaną przez Ustawę – Prawo przedsiębiorców. Jeśli zastanawiasz się jakby to było prowadzić własny biznes, masz pomysł i warunki by go realizować, teraz bez obowiązku rejestracji, bez wielu formalności, bez ponoszenia kosztów chociażby na składki ZUS będziesz mógł spróbować pracy na swoim. Przepisy wejdą w życie 30 kwietnia.

 

CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy – Prawo przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowana, to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

NIE JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ W ROZUMIENIU PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przepisy ustawy wprost wskazują, że działalność nierejestrowana nie stanowi działalności gospodarczej. W efekcie osoba trudniąca się taką działalnością nie jest jednocześnie przedsiębiorcą. W konsekwencji nie ma obowiązku składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Nie zapominajmy jednak, że w polskim prawie istnieje wiele definicji przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Jeżeli prowadzący działalność nieewidencjonowaną spełni zapisy wynikające z III Działu  Kodeksu Cywilnego – będzie przedsiębiorcą w jego rozumieniu – i jako taki będzie miał wszystkie obowiązki (i prawa) przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla przedsiębiorców. Będą go również obowiązywać przepisy adresowane do przedsiębiorców w innych aktach prawnych, odwołujących się do definicji przedsiębiorcy opartej na Kodeksie Cywilnym – także te, dotyczące relacji z konsumentami.

 

NIE PODLEGASZ UBEZPIECZENIOM W ZUS

Działalność nierejestrowana jednocześnie nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym prowadzący działalność nierejestrowaną nie ma obowiązku zgłoszenia się do tych ubezpieczeń, jak też rejestrowania się jako płatnik składek.

 

KIEDY MOŻEMY MÓWIĆ O DZIAŁALNOŚCI NIEEWIDENCJONOWANEJ?

Aby móc korzystać z możliwości jaką daje nam Prawo przedsiębiorców należy spełnić łącznie cztery warunki.

WARUNEK I – przychód z tytułu działalności nierejestrowanej nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2018r. Wynagrodzenie minimalne wynosi 2 100 zł, czyli przychód z działalności nieewidencjonowanej nie może przekroczyć 1050 zł w każdym miesiącu prowadzenia takiej działalności.

Przekroczenie limitu powoduje automatycznie uznanie działalności za działalność gospodarczą. Jednak  zgodnie z przepisami ma Pani 7 dni na złożenie wniosku o wpisanie do CEIDG. Do czasu dokonania wpisu, uzyskiwane przychody nadal będą stanowiły przychody z innych źródeł. Po przekroczeniu 7-dniowego terminu wszystkie przychody uznawane są już za przychody z działalności gospodarczej – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

WARUNEK II – działalność nieewidencjonowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna.

WARUNEK III – działalność nieewidencjonowana jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy.

W przepisach wprowadzających Prawo Przedsiębiorców znajduje się przepis przejściowy stanowiący, iż przepisy o działalności nieewidencjonowanej stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 1 roku przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do CEIDG lub które zostały wykreślone z CEIDG więcej niż 1 rok przed dniem wejścia w życie ustawy – nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

WARUNEK IV –  działalnością nierejestrowaną nie może być działalność wymagająca koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanych.

 

PODATEK VAT – OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Kolejną, własną definicję działalności gospodarczej określa Ustawa o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) Obejmuje ona również osoby, które będą – zgodnie z Prawem przedsiębiorców – prowadziły działalność nieewidencjonowaną.

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty
200 000zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

Ze względu na limit przychodów w działalności nieewidencjonowanej, nie ma możliwości przekroczenia limitu do VAT przez osobę prowadzącą działalność nieewidencjonowaną. W związku z powyższym działalność ta będzie objęta zwolnieniem z VAT, a osoba ją prowadząca będzie uprawniona do wystawiania faktur.

Jednocześnie art. 109 ustawy o VAT nakłada na podatników korzystających ze zwolnienia obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Ust. 3. Art. 109 ustawy o VAT określa elementy jakie ma zawierać ewidencja w przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzenia deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej,  w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. (Edytowano 21.04.2018r. Wzór nie dotyczy działalności nieewidencjonowanej)

W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 23%, bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

 

JAK WYSTAWIĆ FAKTURĘ W DZIAŁALNOŚCI NIEEWIDENCJONOWANEJ?

Zgodnie z §3 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur, faktura osoby prowadzącej działalność nieewidencjonowaną powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem.

 

PODATEK DOCHODOWY ROZLICZYSZ W ZEZNANIU ROCZNYM

Do ustawy o podatku dochodowym w art. 20 wprowadza się przepisy określające, do jakich przychodów należy zaliczać przychody z działalności nieewidencjonowanej.

„1ba. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”

Tak więc dochód do opodatkowania z działalności nieewidencjonowanej będzie ustalony na zasadach ogólnych tj. po pomniejszeniu przychodów o udokumentowane koszty, a podatek obliczony według stawki 18% lub 32% – przewidzianej dla przychodów z innych źródeł i rozliczony w zeznaniu rocznym przez prowadzącego tę działalność.

 

Przykład: Planuję otworzyć szkółkę jazdy konnej. Pracuję w firmie na pełen etat. Działalność byłaby dodatkowym dochodem. Nie prowadziłem wcześniej działalności gospodarczej. Przychody w miesiącu nie przekroczyłyby 1050 zł. Posiadam uprawnienia instruktorskie, potrzebny sprzęt oraz konie. Jak rozpocząć tę działalność? Czy można się reklamować?

W opisanym przykładzie nie zostanie przekroczony limit 50% minimalnego wynagrodzenia na 2018r., działalność wykonywać będzie  osobiście i na własny rachunek osoba fizyczna, która nie prowadziła wcześniej działalności gospodarczej. Szkoła jazdy konnej zaklasyfikowana przez Polską Klasyfikację Działalności w dziale Edukacja pod numerem 85.51.Z jako Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych nie jest objęta obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia czy też wpisu do rejestru działalności regulowanych. Wszystkie warunki opisane przez ustawę są spełnione. Stosunek pracy w jakim pozostaje pytający nie stanowi przeszkody do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Aby ją rozpocząć wystarczy zacząć działać, pamiętając o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży zgodnie z ust. 1. Art. 109 ustawy o VAT. Ponieważ jest to rozwiązanie uregulowane przepisami nie ma żadnych przeciwwskazań aby działalność reklamować.

Tak wygląda kwestia działalności nieewidencjonowanej od strony przepisów. A jak Tobie podoba się nowe rozwiązanie? Jesteśmy ciekawi Twojej opinii. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu działalności nieewidencjonowanej zapraszamy do naszego biura. Chętnie pomożemy postawić Ci pierwsze kroki na drodze do własnego biznesu. 

AUTOR: Sylwia Wieloch

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

USTAWAz dnia 6 marca 2018 r.o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.  2018 poz. 647)

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (DzU. 2013 poz 1485)

USTAWA o podatku od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 200 ze zm.)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 ze zm.)

33 komentarze