Lekki start – ulga dla początkujących przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu, na którą składa się 6 ustaw, wprowadza rozwiązania będące udogodnieniem, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. O możliwości prowadzenia działalności nieewidencjonowanej pisaliśmy tutaj.

Dziś kilka słów o kolejnym udogodnieniu, tzw. “uldze na start” dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Prowadząc pozarolniczą działalność, jeśli nie masz innych tytułów do ubezpieczeń (np. umowa o pracę), podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności.

Na swój wniosek możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Tak było dotychczas. Co zmieni się od 30 kwietnia?

 

NA DOBRY POCZĄTEK ULGA NA START

Nowe prawo wychodzi naprzeciw potrzebom początkujących przedsiębiorców. Po wyczerpaniu możliwości jaką daje działalność nieewidencjonowana będziesz mógł skorzystać z “ulgi na start”, która zwalnia Cię z obowiązku opłacania składek społecznych.

Warunki jakie należy spełnić opisuje Art. 18. 1. Prawa przedsiębiorców. Z ulgi może skorzystać osoba fizyczna, która:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Jeśli pracowałeś w firmie X w 2018 lub 2017 roku jako pracownik budowlany, a teraz chcesz rozpocząć działalność, której przedmiotem będą usługi budowlane, to możesz skorzystać z ulgi tylko pod warunkiem, że nie będziesz świadczył tych usług swojemu byłemu pracodawcy, czyli firmie X.

Gdybyś jednak zdecydował się na działalność polegającą na naprawie pojazdów i świadczył te usługi firmie X, skorzystasz z ulgi, ponieważ czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej różnią się od tych, które wykonywałeś w ramach umowy o pracę z firmą X.

W odróżnieniu do działalności nieewidencjonowanej z „ulgi na start” będziesz mógł skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej.

 

BEZ SKŁADKI SPOŁECZNEJ – BEZ ZASIŁKU CHOROBOWEGO I ŚWIADCZEŃ WYPADKOWYCH

Kolejna ważna kwestia, o której należy pamiętać – zwolnieniem zostały objęte składki na ubezpieczenie społeczne. “Ulga na start” nie oznacza całkowitego zwolnienia z kosztów ZUS. Opłacać będziesz składkę zdrowotną, która na dzień dzisiejszy wynosi 319,94 zł

Nie zapłacisz natomiast składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej. Warto wiedzieć, co się z tym wiąże. W przypadku choroby lub niezdolności do pracy nie uzyskasz wypłaty świadczenia chorobowego, nie będziesz miał także prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

 

DLACZEGO 2-GI DZIEŃ MIESIĄCA JEST NAJLEPSZYM DNIEM NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI?

Nie ma to nic wspólnego z przesądami, ani magicznym wpływem liczby 2. Rozpoczynając działalność 2-go dnia miesiąca zyskujemy praktycznie cały miesiąc ulgi. Zwolnienie z opłaty składek społecznych przysługuje bowiem przedsiębiorcy przez pełne 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jak to działa?

PRZYKŁAD 1:

Rejestrujesz firmę 1 czerwca 2018 roku. „Ulga na start” będzie Ci przysługiwać do 30 listopada 2018 roku (6 pełnych miesięcy).

 

PRZYKŁAD 2:

Rejestrujesz działalność gospodarczą 2 czerwca 2018 roku. Pierwszym pełnym miesiącem prowadzenia działalności będzie lipiec 2018r. To oznacza, że preferencyjne składki będą przysługiwać Ci do 31 grudnia 2018 roku – czyli przez pełne 6 miesięcy plus 29 dni czerwca.

 

Z analizy przykładów łatwo wyciągnąć wniosek, że założenie firmy pierwszego dnia miesiąca lub w ostatnich dniach miesiąca nie jest korzystne. Takie rozwiązanie ogranicza czas w jakim możesz korzystać z prawa do „ulgi na start”.

 

6 MIESIĘCY MINĘŁO. 

Po upływie 6 miesięcy będziesz zobowiązany dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, przy czym masz prawo, przez kolejne 24 miesiące korzystać z jeszcze jednej preferencji przewidzianej przez przepisy dla nowych przedsiębiorców – obniżonej kwoty składki społecznej.

Jej poszczególne składniki stanowią procent od minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, która w 2018r.  wynosi 630 zł, czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 kwietnia 2018 roku obniżone składki wynoszą odpowiednio:

 • emerytalna – 122,98 zł
 • rentowa – 50,40 zł
 • chorobowa – 15,44 zł
 • wypadkowa – 10,52 zł

Razem  to 199,34 zł, z uwzględnieniem składki chorobowej, która jest nieobowiązkowa. Gdybyśmy dziś obliczali miesięczne zobowiązanie do ZUS wyniesie ono razem ze składką zdrowotną ok. 520 zł.

Tak jak w poprzednim przypadku należy pamiętać, że opłacanie składki ZUS w najniższym możliwym wymiarze powoduje, że w przyszłości otrzymywane świadczenia z tego tytułu również będą należeć do najniższych.

 

CO DALEJ?

Po upływie 24 miesięcy przedsiębiorca traci wszelkie ulgi w opłatach składek na ubezpieczenie, a jego przelew do ZUS uwzględniając dobrowolną składkę chorobową, składkę zdrowotną oraz Fundusz Pracy wyniesie 1228,70zł (stan na kwiecień 2018r).

 

NA KONIEC WAŻNE UWAGI:

 • W każdej chwili masz prawo zrezygnować z preferencji i zgłosić się do pełnych ubezpieczeń.
 • Jeśli zrezygnujesz z ulgi na start lub obniżonych składek ZUS, do czego masz prawo, kolejny raz będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności.
 • Zawieszenie działalności nie przerywa biegu terminów ustalonych dla poszczególnych preferencji. Oznacza to, że jeśli korzystasz z ulgi na start od 2.06.2018 r., od 1.08.2018 r. zawiesisz działalność do 30.09.2018 r. Po wznowieniu działalności będziesz mieć prawo do „ulgi na start” jeszcze przez 3 miesiące. Identycznie działa przepis w przypadku 24 miesięcy obniżonych składek ZUS.

Jeśli artykuł nie rozwiał Twoich wątpliwości, śmiało zadaj pytanie w komentarzu. Czekamy także na uwagi i propozycje kolejnych tematów.

 

AUTORKI: Sylwia Wieloch i Joanna Dunaj

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

Niedziele bez handlu – jak to działa?

To, czy firmy przestrzegały nowych przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele sprawdzali pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.

Z informacji podanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dowiadujemy się, że Państwowa Inspekcja Pracy 11 i 18 marca skontrolowała ok. 12 tys. placówek handlowych. 60% spośród nich było zamkniętych. Ponad 5 tys. otwartych placówek handlowych zostało poddanych kontroli.

Jak już zapewne wiecie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie 1 marca 2018 r. Wprowadza ona nie tylko zakazy dotyczące handlu oraz pracy w handlu, ale również szereg kar, które będą mogły spotkać przedsiębiorców, w przypadku naruszenia tego zakazu.

Do jakich osób ma zastosowanie ustawa?
W niedziele i święta przedsiębiorca nie może powierzać innym osobom wykonywania pracy w handlu, również nieodpłatnie, np. rodzinie. Zakaz ten odnosi się zarówno do pracowników (czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) oraz pracowników tymczasowych jak i do osób wykonujących pracę a podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy agencyjnej).

Co więcej zakaz ten dotyczy nie tylko samego wykonywania pracy w handlu (czyli czystej sprzedaży) ale również czynności związanych z handlem, jak np. magazynowanie towarów czy ich inwentaryzacja.

 

Jakie godziny obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta?

Przez niedzielę należy rozumieć 24 kolejne godziny przypadające pomiędzy godziną 24.00 w sobotę a godziną 24.00 w niedzielę. Analogicznie wyglądać to w przypadku świąt – między godziną 24.00 w dniu poprzedzającym święto a godziną 24.00 w święto.

 

Zakaz handlu w niedziele – kiedy sklepy będą zamknięte?

Ustawa przewiduje zakaz handlu przez 23 niedziele w 2018 roku. Sklepy i inne placówki handlowe  będą otwarte tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca a także  w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Dni objęte zakazem handlu w 2018 r.:

 • 11 marca
 • 18 marca
 • 31 marca – sobota (praca dozwolona do godz. 14.00)
 • 1 kwietnia (pierwszy dzień Wielkiej Nocy)
 • 8 kwietnia
 • 15 kwietnia
 • 22 kwietnia
 • 13 maja
 • 20 maja
 • 10 czerwca
 • 17 czerwca
 • 8 lipca
 • 15 lipca
 • 22 lipca
 • 12 sierpnia
 • 19 sierpnia
 • 9 września
 • 16 września
 • 23 września
 • 14 października
 • 21 października
 • 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości)
 • 18 listopada
 • 9 grudnia
 • 24 grudnia – poniedziałek (praca dozwolona do godz. 14.00).

 

Zakaz handlu w niedziele w kolejnych latach

Rok 2018 jest przełomowy dla nowej ustawy, jednak warto zaznaczyć, że w zbliżających się latach będzie bardziej rygorystycznie. W 2019 roku zakupy będzie można zrobić jedynie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.  Natomiast w 2020 roku zakaz handlu będzie obowiązywał w prawie każdą niedzielę. Wyjątek będzie stanowiło siedem niedziel w roku, w których ruch zakupowy będzie zwiększony. Konkretnie będą to 3 przedświąteczne niedziele jw., a także ostatnie niedziele przypadające w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

 

Kto może handlować w niedzielę?

Przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta stosuje się do wszystkich przedsiębiorców wykonujących zarobkowa działalność gospodarczą. Jak już pewnie wiecie są jednak podmioty, których zakaz ten nie dotyczy. Wśród nich możemy wyróżnić m.in.:

 • sklepy na dworcach autobusowych i kolejowych, a także na portach lotniczych  i stacjach paliw płynnych, w portach morskich i rzecznych;
 • piekarnie, cukiernie lodziarnie i kwiaciarnie, o ile ta działalność dominuje w danym sklepie;
 • placówki handlowe sprzedające kwiaty, wiązanki i znicze przy cmentarzach;
 • zakłady pogrzebowe;
 • placówki handlowe działające na terenie garnizonów;
 • apteki i punkty apteczne, a także hurtownie farmaceutyczne;
 • placówki pocztowe;
 • w placówkach handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna;
 • placówki handlowe w zakładach hotelarskich;
 • sklepy na terenie jednostek penitencjarnych;
 • placówki handlowe, w których dominuje działalność z zakresu kultury, sportu, oświaty, wypoczynku i turystyki;
 • placówki handlowe, w których przeważa handel pamiątkami, upominkami i dewocjonaliami;
 • placówki handlowe, w których przeważa handel prasą, biletami komunikacji miejskiej, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, wyrobami tytoniowymi;
 • placówki handlowe w obiektach infrastruktury krytycznej;
 • giełdy rolnicze oraz placówki handlowe prowadzące działalność częściami zamiennymi i maszynami rolniczymi;
 • zakłady lecznicze dla zwierząt;
 • całodobowe i całodzienne placówki handlowe w zakładach leczniczych oraz innych placówkach służby zdrowia.

Zakaz nie będzie dotyczył również e-sklepów, o ile handel ma charakter zautomatyzowany.

Pozostałe placówki handlowe będą mogły być otwarte, o ile handel będzie prowadził bezpośrednio właściciel.

 

O czym jeszcze mówi ustawa?

Ustawa uchwalona przez sejm nie określa tylko niedziel z zakazem handlu. Również w przypadku 24 grudnia oraz soboty bezpośrednio poprzedzającej pierwszy dzień Wielkiej Nocy handel będzie zakazany. W tym przypadku zakaz obowiązywać będzie od godziny 14. Nie będzie on dotyczył jednak działalności, które ustawowo są zwolnione z zakazu. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Przedsiębiorca nie może powierzyć pracy w handlu swoim pracownikom ani osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Nieodpłatne powierzenie pracy w handlu w tych dniach również jest zakazane.

Co więcej, jeżeli 24 grudnia lub sobota przed Wielką Nocą są dla pracownika dniami pracy, to pracodawca zobowiązany będzie do zapłaty pracownikowi wynagrodzenia tak, jak gdyby pracował również po godzinie 14. Ma to być wynagrodzenie urlopowe.

 

Jakie kary za nieprzestrzeganie zakazu?

 Jeżeli pomimo zakazu handlu przedsiębiorca powierzy pracę w handlu w niedziele, święto, 24 grudnia po godzinie 14 lub w sobotę przed Wielką Nocą po godzinie 14 może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł.

 

A teraz przedstawimy Wam kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów, odnośnie obowiązującej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący handel osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek, może w niedziele i święta korzystać z pomocy członków rodziny?

 Art. 4 ustawy jasno określa zakaz powierzania wykonywania pracy nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedzielę i święta.

Jednak wspólne stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy brzmi następująco: „korzystanie z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny w takim przypadku nie narusza przepisów ustawy. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia”.

 

W jaki sposób inspektor pracy ma zidentyfikować „przeważającą działalność” ?  Czy w tym zakresie należy brać pod uwagę jedynie wpis do CEiDG, czy też istotne jest także, czy w danej placówce przedsiębiorca faktycznie prowadzi handel danym asortymentem?

 Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy ma być to rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Inspektor pracy oceniając rodzaj przeważającej działalności gospodarczej może zażądać wglądu do wniosku o wpis. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że dany rodzaj działalności wynikający z wpisu do rejestru w ogóle nie jest wykonywany w danej placówce, podmiot nie może korzystać z wyłączenia. Zatem przeważająca działalność powinna być faktycznie prowadzona w placówce handlowej i pokrywać się z danymi z rejestru.

Trudno określić jak PIP będzie to kontrolować i badać. Czy weźmie pod uwagę wielkość obrotów, zysków, powierzchnię handlową przeważającej działalności, czy liczbę pracowników.

Prawnicy zwracają uwagę, że o tym, co jest przeważającą działalnością firmy, decyduje w zasadzie wyłącznie zapis w dokumentach rejestracyjnych.

 

AUTOR: Joanna Dunaj
Specjalista ds. kadr i płac

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. 2018 poz. 305)
 2. mpips.gov.pl