Kasy fiskalne online

1 maja 2019 roku w życie weszła nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach, regulująca proces wprowadzenia kas online oraz określająca zasady ich stosowania. Zgodnie z jej treścią, od 1 września 2019 r. ze sprzedaży zostaną wycofane kasy z papierowym zapisem kopii, a kilka miesięcy później obowiązek stosowania kas online obejmie wybrane branże.

Czym jest kasa fiskalna online?

Kasa fiskalna online to kasa, która ma wbudowaną dodatkową funkcjonalność umożliwiającą zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

W odróżnieniu do tradycyjnych kas, kasy fiskalne online zapisują kopie dokumentów w wewnętrznej pamięci, a użytkownik nie ma do nich dostępu. Aktualizacja oprogramowania odbywa się zdalnie – z serwera producenta pobierane są nowe wersje. Kasa drukuje papierowe paragony i jednocześnie emituje dokument elektroniczny tzw. e-paragon.

Od kiedy należy stosować kasy online?

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów harmonogram wymiany kas fiskalnych zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. kasy online mają być stosowane w branży paliwowej oraz usługach naprawy pojazdów i wulkanizacji. 1 lipca 2020 r. do przedsiębiorców stosujących kasy online dołączą przedsiębiorcy z branż gastronomicznej, sprzedawcy węgla oraz ci, którzy świadczą usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Branża budowlana, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz usługi prawnicze zostaną objęte obowiązkiem posiadania kas fiskalnych online od 1 stycznia 2021 r.

Określono również termin, po którym zakup kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie będzie już możliwy. Kasy z papierowym zapisem kopii zostaną wycofane ze sprzedaży do 31 sierpnia 2019 r., zaś z elektronicznym zapisem kopii – do 31 grudnia 2022 r.
Należy jednak pamiętać, że wycofanie kas starego typu ze sprzedaży nie jest jednoznaczne z koniecznością zmiany kasy do tego czasu. Podatnik może używać kas rejestrujących z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii do momentu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej.

Sposób użytkowania kasy online

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas fiskalnych online, należy dokonać fiskalizacji, czyli procesu inicjującego pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej. Odbywa się to w trybie serwisowym i zapewnia połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas. Jest to proces jednokrotny oraz niepowtarzalny i powinien zakończyć się wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji.

Aby móc w pełni korzystać z kasy fiskalnej online, należy zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne przesyłanie danych. Takiemu automatycznemu przesyłaniu danych podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy. Wszystkie dane gromadzone są w pamięci chronionej od momentu poprzedniego automatycznego przesłania danych, a wysyłka odbywa się według harmonogramu przesyłania danych.

Przy użyciu kasy online wystawiane są:

 • paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
 • faktury i faktury anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
 • raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej;
 • raporty fiskalne fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
 • raporty fiskalne okresowe, rozliczeniowe łączne oraz raporty zdarzeń w postaci papierowej;
 • dokumenty niefiskalne w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

Serwis kas online

Przeglądu technicznego kasy należy dokonywać nie rzadziej niż co 2 lata, przy czym termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji.

Podatnik nie ma obowiązku dokonywania przeglądu kas w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w tym okresie nie prowadzi ewidencji.

Wykaz serwisantów upoważnionych do wykonywania serwisu kas prowadzony jest w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)

Przetestuj swój pomysł na biznes, czyli czym jest działalność nieewidencjonowana

22 marca 2018r. Prezydent podpisał pakiet 5 ustaw wchodzących w skład tzw. Konstytucji dla Biznesu. Działalność nierejestrowana stanowi jedną z nowych możliwości dla rozważających uruchomienie własnej działalności regulowaną przez Ustawę – Prawo przedsiębiorców. Jeśli zastanawiasz się jakby to było prowadzić własny biznes, masz pomysł i warunki by go realizować, teraz bez obowiązku rejestracji, bez wielu formalności, bez ponoszenia kosztów chociażby na składki ZUS będziesz mógł spróbować pracy na swoim. Przepisy wejdą w życie 30 kwietnia.

 

CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy – Prawo przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowana, to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

NIE JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ W ROZUMIENIU PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przepisy ustawy wprost wskazują, że działalność nierejestrowana nie stanowi działalności gospodarczej. W efekcie osoba trudniąca się taką działalnością nie jest jednocześnie przedsiębiorcą. W konsekwencji nie ma obowiązku składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Nie zapominajmy jednak, że w polskim prawie istnieje wiele definicji przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Jeżeli prowadzący działalność nieewidencjonowaną spełni zapisy wynikające z III Działu  Kodeksu Cywilnego – będzie przedsiębiorcą w jego rozumieniu – i jako taki będzie miał wszystkie obowiązki (i prawa) przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla przedsiębiorców. Będą go również obowiązywać przepisy adresowane do przedsiębiorców w innych aktach prawnych, odwołujących się do definicji przedsiębiorcy opartej na Kodeksie Cywilnym – także te, dotyczące relacji z konsumentami.

 

NIE PODLEGASZ UBEZPIECZENIOM W ZUS

Działalność nierejestrowana jednocześnie nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym prowadzący działalność nierejestrowaną nie ma obowiązku zgłoszenia się do tych ubezpieczeń, jak też rejestrowania się jako płatnik składek.

 

KIEDY MOŻEMY MÓWIĆ O DZIAŁALNOŚCI NIEEWIDENCJONOWANEJ?

Aby móc korzystać z możliwości jaką daje nam Prawo przedsiębiorców należy spełnić łącznie cztery warunki.

WARUNEK I – przychód z tytułu działalności nierejestrowanej nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2018r. Wynagrodzenie minimalne wynosi 2 100 zł, czyli przychód z działalności nieewidencjonowanej nie może przekroczyć 1050 zł w każdym miesiącu prowadzenia takiej działalności.

Przekroczenie limitu powoduje automatycznie uznanie działalności za działalność gospodarczą. Jednak  zgodnie z przepisami ma Pani 7 dni na złożenie wniosku o wpisanie do CEIDG. Do czasu dokonania wpisu, uzyskiwane przychody nadal będą stanowiły przychody z innych źródeł. Po przekroczeniu 7-dniowego terminu wszystkie przychody uznawane są już za przychody z działalności gospodarczej – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

WARUNEK II – działalność nieewidencjonowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna.

WARUNEK III – działalność nieewidencjonowana jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy.

W przepisach wprowadzających Prawo Przedsiębiorców znajduje się przepis przejściowy stanowiący, iż przepisy o działalności nieewidencjonowanej stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 1 roku przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do CEIDG lub które zostały wykreślone z CEIDG więcej niż 1 rok przed dniem wejścia w życie ustawy – nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

WARUNEK IV –  działalnością nierejestrowaną nie może być działalność wymagająca koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanych.

 

PODATEK VAT – OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Kolejną, własną definicję działalności gospodarczej określa Ustawa o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) Obejmuje ona również osoby, które będą – zgodnie z Prawem przedsiębiorców – prowadziły działalność nieewidencjonowaną.

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty
200 000zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

Ze względu na limit przychodów w działalności nieewidencjonowanej, nie ma możliwości przekroczenia limitu do VAT przez osobę prowadzącą działalność nieewidencjonowaną. W związku z powyższym działalność ta będzie objęta zwolnieniem z VAT, a osoba ją prowadząca będzie uprawniona do wystawiania faktur.

Jednocześnie art. 109 ustawy o VAT nakłada na podatników korzystających ze zwolnienia obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Ust. 3. Art. 109 ustawy o VAT określa elementy jakie ma zawierać ewidencja w przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzenia deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej,  w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. (Edytowano 21.04.2018r. Wzór nie dotyczy działalności nieewidencjonowanej)

W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 23%, bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

 

JAK WYSTAWIĆ FAKTURĘ W DZIAŁALNOŚCI NIEEWIDENCJONOWANEJ?

Zgodnie z §3 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur, faktura osoby prowadzącej działalność nieewidencjonowaną powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem.

 

PODATEK DOCHODOWY ROZLICZYSZ W ZEZNANIU ROCZNYM

Do ustawy o podatku dochodowym w art. 20 wprowadza się przepisy określające, do jakich przychodów należy zaliczać przychody z działalności nieewidencjonowanej.

„1ba. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”

Tak więc dochód do opodatkowania z działalności nieewidencjonowanej będzie ustalony na zasadach ogólnych tj. po pomniejszeniu przychodów o udokumentowane koszty, a podatek obliczony według stawki 18% lub 32% – przewidzianej dla przychodów z innych źródeł i rozliczony w zeznaniu rocznym przez prowadzącego tę działalność.

 

Przykład: Planuję otworzyć szkółkę jazdy konnej. Pracuję w firmie na pełen etat. Działalność byłaby dodatkowym dochodem. Nie prowadziłem wcześniej działalności gospodarczej. Przychody w miesiącu nie przekroczyłyby 1050 zł. Posiadam uprawnienia instruktorskie, potrzebny sprzęt oraz konie. Jak rozpocząć tę działalność? Czy można się reklamować?

W opisanym przykładzie nie zostanie przekroczony limit 50% minimalnego wynagrodzenia na 2018r., działalność wykonywać będzie  osobiście i na własny rachunek osoba fizyczna, która nie prowadziła wcześniej działalności gospodarczej. Szkoła jazdy konnej zaklasyfikowana przez Polską Klasyfikację Działalności w dziale Edukacja pod numerem 85.51.Z jako Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych nie jest objęta obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia czy też wpisu do rejestru działalności regulowanych. Wszystkie warunki opisane przez ustawę są spełnione. Stosunek pracy w jakim pozostaje pytający nie stanowi przeszkody do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Aby ją rozpocząć wystarczy zacząć działać, pamiętając o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży zgodnie z ust. 1. Art. 109 ustawy o VAT. Ponieważ jest to rozwiązanie uregulowane przepisami nie ma żadnych przeciwwskazań aby działalność reklamować.

Tak wygląda kwestia działalności nieewidencjonowanej od strony przepisów. A jak Tobie podoba się nowe rozwiązanie? Jesteśmy ciekawi Twojej opinii. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu działalności nieewidencjonowanej zapraszamy do naszego biura. Chętnie pomożemy postawić Ci pierwsze kroki na drodze do własnego biznesu. 

AUTOR: Sylwia Wieloch

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

USTAWAz dnia 6 marca 2018 r.o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.  2018 poz. 647)

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (DzU. 2013 poz 1485)

USTAWA o podatku od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 200 ze zm.)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 ze zm.)

33 komentarze