Lekki start – ulga dla początkujących przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu, na którą składa się 6 ustaw, wprowadza rozwiązania będące udogodnieniem, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. O możliwości prowadzenia działalności nieewidencjonowanej pisaliśmy tutaj.

Dziś kilka słów o kolejnym udogodnieniu, tzw. “uldze na start” dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Prowadząc pozarolniczą działalność, jeśli nie masz innych tytułów do ubezpieczeń (np. umowa o pracę), podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności.

Na swój wniosek możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Tak było dotychczas. Co zmieni się od 30 kwietnia?

 

NA DOBRY POCZĄTEK ULGA NA START

Nowe prawo wychodzi naprzeciw potrzebom początkujących przedsiębiorców. Po wyczerpaniu możliwości jaką daje działalność nieewidencjonowana będziesz mógł skorzystać z “ulgi na start”, która zwalnia Cię z obowiązku opłacania składek społecznych.

Warunki jakie należy spełnić opisuje Art. 18. 1. Prawa przedsiębiorców. Z ulgi może skorzystać osoba fizyczna, która:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Jeśli pracowałeś w firmie X w 2018 lub 2017 roku jako pracownik budowlany, a teraz chcesz rozpocząć działalność, której przedmiotem będą usługi budowlane, to możesz skorzystać z ulgi tylko pod warunkiem, że nie będziesz świadczył tych usług swojemu byłemu pracodawcy, czyli firmie X.

Gdybyś jednak zdecydował się na działalność polegającą na naprawie pojazdów i świadczył te usługi firmie X, skorzystasz z ulgi, ponieważ czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej różnią się od tych, które wykonywałeś w ramach umowy o pracę z firmą X.

W odróżnieniu do działalności nieewidencjonowanej z „ulgi na start” będziesz mógł skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej.

 

BEZ SKŁADKI SPOŁECZNEJ – BEZ ZASIŁKU CHOROBOWEGO I ŚWIADCZEŃ WYPADKOWYCH

Kolejna ważna kwestia, o której należy pamiętać – zwolnieniem zostały objęte składki na ubezpieczenie społeczne. “Ulga na start” nie oznacza całkowitego zwolnienia z kosztów ZUS. Opłacać będziesz składkę zdrowotną, która na dzień dzisiejszy wynosi 319,94 zł

Nie zapłacisz natomiast składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej. Warto wiedzieć, co się z tym wiąże. W przypadku choroby lub niezdolności do pracy nie uzyskasz wypłaty świadczenia chorobowego, nie będziesz miał także prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

 

DLACZEGO 2-GI DZIEŃ MIESIĄCA JEST NAJLEPSZYM DNIEM NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI?

Nie ma to nic wspólnego z przesądami, ani magicznym wpływem liczby 2. Rozpoczynając działalność 2-go dnia miesiąca zyskujemy praktycznie cały miesiąc ulgi. Zwolnienie z opłaty składek społecznych przysługuje bowiem przedsiębiorcy przez pełne 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jak to działa?

PRZYKŁAD 1:

Rejestrujesz firmę 1 czerwca 2018 roku. „Ulga na start” będzie Ci przysługiwać do 30 listopada 2018 roku (6 pełnych miesięcy).

 

PRZYKŁAD 2:

Rejestrujesz działalność gospodarczą 2 czerwca 2018 roku. Pierwszym pełnym miesiącem prowadzenia działalności będzie lipiec 2018r. To oznacza, że preferencyjne składki będą przysługiwać Ci do 31 grudnia 2018 roku – czyli przez pełne 6 miesięcy plus 29 dni czerwca.

 

Z analizy przykładów łatwo wyciągnąć wniosek, że założenie firmy pierwszego dnia miesiąca lub w ostatnich dniach miesiąca nie jest korzystne. Takie rozwiązanie ogranicza czas w jakim możesz korzystać z prawa do „ulgi na start”.

 

6 MIESIĘCY MINĘŁO. 

Po upływie 6 miesięcy będziesz zobowiązany dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, przy czym masz prawo, przez kolejne 24 miesiące korzystać z jeszcze jednej preferencji przewidzianej przez przepisy dla nowych przedsiębiorców – obniżonej kwoty składki społecznej.

Jej poszczególne składniki stanowią procent od minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, która w 2018r.  wynosi 630 zł, czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 kwietnia 2018 roku obniżone składki wynoszą odpowiednio:

  • emerytalna – 122,98 zł
  • rentowa – 50,40 zł
  • chorobowa – 15,44 zł
  • wypadkowa – 10,52 zł

Razem  to 199,34 zł, z uwzględnieniem składki chorobowej, która jest nieobowiązkowa. Gdybyśmy dziś obliczali miesięczne zobowiązanie do ZUS wyniesie ono razem ze składką zdrowotną ok. 520 zł.

Tak jak w poprzednim przypadku należy pamiętać, że opłacanie składki ZUS w najniższym możliwym wymiarze powoduje, że w przyszłości otrzymywane świadczenia z tego tytułu również będą należeć do najniższych.

 

CO DALEJ?

Po upływie 24 miesięcy przedsiębiorca traci wszelkie ulgi w opłatach składek na ubezpieczenie, a jego przelew do ZUS uwzględniając dobrowolną składkę chorobową, składkę zdrowotną oraz Fundusz Pracy wyniesie 1228,70zł (stan na kwiecień 2018r).

 

NA KONIEC WAŻNE UWAGI:

  • W każdej chwili masz prawo zrezygnować z preferencji i zgłosić się do pełnych ubezpieczeń.
  • Jeśli zrezygnujesz z ulgi na start lub obniżonych składek ZUS, do czego masz prawo, kolejny raz będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności.
  • Zawieszenie działalności nie przerywa biegu terminów ustalonych dla poszczególnych preferencji. Oznacza to, że jeśli korzystasz z ulgi na start od 2.06.2018 r., od 1.08.2018 r. zawiesisz działalność do 30.09.2018 r. Po wznowieniu działalności będziesz mieć prawo do „ulgi na start” jeszcze przez 3 miesiące. Identycznie działa przepis w przypadku 24 miesięcy obniżonych składek ZUS.

Jeśli artykuł nie rozwiał Twoich wątpliwości, śmiało zadaj pytanie w komentarzu. Czekamy także na uwagi i propozycje kolejnych tematów.

 

AUTORKI: Sylwia Wieloch i Joanna Dunaj

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)